Intentieverklaring kleine keten en VluchtelingenWerk

Intentieverklaring kleine keten en VluchtelingenWerk

De partners van de kleine keten (DT&V, IND en COA) hebben maandag 28 mei 2018 een intentieverklaring ondertekend met VluchtelingenWerk Nederland (VWN). De komende maanden volgen ‘bilaterale afspraken’ tussen de afzonderlijke ketenpartners en VWN.

De intentieverklaring is getekend door voorzitter van het bestuur Gerard Bakker (COA), hoofddirecteur Aly van Berckel (IND), algemeen directeur Jannita Robberse (DT&V) en voorzitter van het bestuur Dorine Manson (VluchtelingenWerk Nederland).

Het COA en VWN hebben al langere tijd een convenant waarin afspraken zijn gemaakt over het uitwisselen van persoonsgegevens en over het gebruikmaken van ruimtes door VWN in de COA-locaties. Dat convenant was aan vernieuwing toe en in overleg met de ketenpartners DT&V en IND is besloten tot een gezamenlijk convenant. De vier organisaties zijn allen werkzaam op een terrein dat grote maatschappelijke impact heeft en steeds grote veranderingen kent. Met deze intentieverklaring en straks de verdere uitwerking in de convenanten willen IND, COA, DT&V en VWN in gezamenlijkheid hierop kunnen anticiperen.

Bilaterale convenanten

Met het opstellen van de intentieverklaring tussen de kleine keten en VWN is een eerste belangrijke stap gezet. Daaronder zullen de bilaterale convenanten komen te hangen. Wat IND en DT&V betreft zal dat gaan om een convenant inzake de uitwisseling van persoonsgegevens. De intentie is deze convenanten binnen zes maanden in schriftelijke overeenkomsten vast te leggen.

In de intentieverklaring wordt onder meer uiteengezet dat de organisaties samen zullen werken aan kwaliteit en snelheid van de asielprocedure, rust in de opvang, snelle integratie naar gemeenten en zelfstandige duurzame terugkeer. In de convenanten zullen ook nadere afspraken worden vastgelegd over de wijzer waarop persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Daarmee werken de kleine keten en VWN er gezamenlijk aan te voldoen aan de eisen van de AVG.