Afronding Eurint-programma

Afronding Eurint-programma

In 2010 lanceerde de DT&V het European Integrated Return Management Network (Eurint). Wat begon met vier lidstaten, is uitgegroeid tot een stevig netwerk van terugkeerexperts uit dertig landen. Eind dit jaar stopt Eurint als programma. DT&V is nu bezig de laatste activiteiten over te dragen aan Frontex.

De belangrijkste doelstelling van het Eurint-netwerk is het bijeenbrengen van Europese operationele experts op het gebied van gedwongen terugkeer, voor het uitwisselen van diepgaande informatie, opleiding, ontwikkeling van best practices en versterking van de samenwerking tussen autoriteiten en experts in de lidstaten en daarbuiten. Sinds de aftrap van Eurint zijn meer dan 130 werkgroepvergaderingen georganiseerd en hebben honderden Europese terugkeerexperts deelgenomen aan de activiteiten van het netwerk. Dit heeft geleid tot allerlei producten en gezamenlijke werkwijzen.

DT&V en Eurint

In 2010 begon DT&V het netwerk samen met België, Duitsland en Roemenië. In 2016 startte Eurint als een meerjarig programma, gefinancierd door AMIF, het Asiel, Migratie en Integratiefonds van de Europese Unie. In die tijd is het netwerk gegroeid met terugkeerexperts uit dertig landen. Ook Frontex en de Europese Commissie hebben een belangrijke plek in het netwerk. Het programmamanagement van Eurint was belegd bij DT&V. DT&V is de afgelopen jaren fulltime bezig geweest met het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van samenwerkingsactiviteiten tussen lidstaten onderling en met terugkeergerelateerde instanties in derdelanden. Nu Frontex een grotere rol krijgt op het gebied van terugkeersamenwerking met derde landen, neemt het agentschap alle programma-onderdelen één op één over.

Europese samenwerking

Eurint heeft aangetoond dat Europese samenwerking onvermijdelijk en noodzakelijk is. In het verleden werkten de lidstaten van de EU en Schengenlanden vaak gescheiden als het ging om terugkeersamenwerking met landen van herkomst en doorreislanden. DT&V heeft als initiatiefnemer en penvoerder van Eurint een sterke bijdrage geleverd aan Europese operationele terugkeersamenwerking en het bevorderen van solidariteit tussen de lidstaten.
Op dit gebied zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Denk aan een versterkte EU-inzet op een brede migratieaanpak en terugkeer, waaronder samenwerking met landen van herkomst en autoriteiten van doorreislanden. Maar ook het uitgebreide mandaat van het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex is hier een voorbeeld van.


Bekijk ook de film over Eurint en de factsheet met behaalde resultaten.

Het Eurint netwerk

In 2010 lanceerde de DT&V het European Integrated Return Management Network (Eurint). De activiteiten worden nu overgenomen door het agentschap Frontex. Deze animatie laat zien waar Eurint voor staat en wat er is bereikt.