Privacy

Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Rijksoverheid om met persoonsgegevens?

Daar waar persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De Rijksoverheid gebruikt persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat de Rijksoverheid uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Hoe gaat de DT&V om met persoonsgegevens?

De Dienst Terugkeer en Vertrek verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van vreemdelingen die niet (langer) in Nederland mogen verblijven en van vreemdelingen die de toegang geweigerd wordt. Hiervan is melding gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit betreft op dit moment:

  • algemene persoonsgegevens, zoals naam (incl. alias), adres, woonplaats, identiteit, geboortedatum en –plaats, nationaliteit, spreektaal;
  • verblijfsstatus;
  • stand van zaken vertrekprocedure;
  • reisdocumenten;
  • pasfoto;
  • afdrukken van 10 vingers, tenzij ten behoeve van afgifte reisdocument kan worden volstaan met minder;
  • bepaalde medische gegevens;
  • strafrechtelijke gegevens.

De persoonsgegevens worden verwerkt om de DT&V in staat te stellen de vertrektaken voortvloeiend uit de Vreemdelingenwet 2000 zorgvuldig te verrichten. Hierdoor wordt voldaan aan de in wet- en regelgeving neergelegde verplichtingen en bevoegdheden. De persoonsgegevens worden samen met de documenten in het fysieke dossier gebruikt om het vertrekproces te organiseren en uit te voeren, zowel individueel als groepsgewijs vertrek. De informatie wordt tevens gebruikt voor onderzoek naar identiteit en aanvragen om een vervangend reisdocument. Tot slot is de informatie noodzakelijk voor controle op de verblijfsstatus en worden persoonsgegevens in gebundelde en abstracte vorm gebruiktom bij te dragen aan beleidsvorming.

Verwerking van de persoonsgegevens van vreemdelingen vindt plaats op basis van procesprotocollen die voortvloeien uit de beleidstellende kaders. De bevoegdheid van de DT&V medewerkers om (een onderdeel) van een persoonlijk dossier in te zien of te bewerken wordt bepaald door de autorisatie die aan de betreffende functie is verleend. De verwerking van gegevens in het informatiesysteem blijft altijd geborgd via de procesprotocollen.

De DT&V verstrekt in het kader van zijn publiekrechtelijke taak persoonsgegevens aan ketenpartners als de Immigratie en Naturalisatiedient, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Tevens worden persoonsgegevens verstrekt aan buitenlandse autoriteiten om voor een vreemdeling een vervangend reisdocument te verkrijgen. Gezien de werkwijze ten aanzien van de bevraging verstrekt de DT&V slechts een beperkt deel van de gegevens uit het registratiesysteem . De grondslag van de verstrekking door de DT&V van gegevens aan het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt is gelegen in artikelen 107 en 107a Vreemdelingenwet 200, artikel 8.2a, onder c, Vreemdelingenbesluit 2000 en het machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK.

Ten behoeve van verantwoordings- en sturingsrapportages wordt door de DT&V geen tot personen herleidbare informatie gebruikt. Er wordt wel gebruik gemaakt van de selectiecriteria zoals leeftijden of leeftijdscategorieën (geen exacte geboortedata) en zaken als nationaliteit of herkomstland en land van vertrek.

De DT&V maakt gebruik van de dienstverlening van Shared Service Centers voor zowel de netwerkvoorzieningen als de hosting en housing van het primaire informatiesysteem en voldoet hiermee aan de Rijksbrede en de door het departement gestelde kaders ten aanzien van informatiebeveiliging.

Op grond van artikel 35 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens kan een ieder met redelijke tussenpozen verzoeken om inzage in het gebruik van zijn persoonsgegevens door de DT&V. Dergelijke verzoeken kunnen worden gericht aan de DT&V en zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden afgehandeld.

In de beantwoording van een verzoek om een overzicht van persoonsgegevens wordt tevens informatie verstrekt over het doel van de verwerking van de persoonsgegevens, de ontvangers van de gegevens en de herkomst van die gegevens.

Op grond van artikel 40 lid 1 Wet bescherming persoonsgegevens bestaat het recht van verzet, dat inhoudt dat een vreemdeling het recht heeft bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens door de DT&V.

De DT&V hanteert de bewaartermijn van persoonsgegevens van vijftien jaar. Op de archiefbescheiden van de DT&V is de volgende selectielijst van toepassing: Toelating vreemdelingen 1945-, Staatscourant 9 februari 2010, nr. 1754.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.