Marokko

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Laissez passer

Procedure aanvraag laissez passer

De regievoerder voegt bij de laissez passer opdracht de volgende stukken:

  • Aanvraag laissez passer (Frans)
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto
  • 2 stuks originele vingerafdrukken. Let op: digitale vingerafdrukken worden niet geaccepteerd

  • Begeleidingsformulier vingerafdrukken Marokko.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Als een vreemdeling een originele identiteitskaart heeft, dan moet een laissez passer aanvraag worden ingediend. De vreemdeling moet dan in persoon worden gepresenteerd en de originele identiteitskaart moet worden getoond. Iedere Marokkaanse onderdaan die in Marokko officieel arbeid verricht danwel in loondienst is en ouder is dan 18 jaar, moet in het bezit zijn van een identiteitskaart. Dat betekent dat vingerafdrukken van deze Marokkaanse vreemdelingen centraal gearchiveerd zijn. Voor het verkrijgen van een identiteitskaart moet betrokkene naast zijn eigen personalia ook de personalia en het beroep van de ouders en grootouders opgeven. De directie Internationale Aangelegenheden adviseert deze informatie aan de orde te stellen in een gesprek tussen de regievoerder en de vreemdeling.
  • De (vermeende) Marokkaanse vreemdeling wordt in persoon gepresenteerd. Dit geldt ook wanneer hij/zij ontkent Marokkaan te zijn, maar de DT&V aanwijzingen heeft dat het een Marokkaan betreft.
  • Marokkaanse diplomatieke vertegenwoordigers willen in sommige zaken geïnformeerd worden of de vreemdeling uitzetbaar is.

Extra informatie

Er loopt een pilot waarbij de mogelijkheid bestaat om verwijderbare Marokkanen op een originele identiteitskaart uit te zetten naar Marokko. Als er een originele identiteitskaart voorhanden is, moeten regievoerders eerst contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden vóórdat aan Afdeling Boekingen wordt gevraagd een vlucht te boeken. Na ontvangst van een schriftelijk akkoord van de directie Internationale Aangelegenheden wordt de vluchtaanvraag in behandeling genomen. Van deze pilot kan tot nader order geen gebruik worden gemaakt in verband met de huidige moeizame terugkeerrelatie met Marokko.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Strafrechtelijke informatie verstrekken mag, maar niet bij alle delicten. Marokko erkent volgens het Wetboek van strafvordering zowel het ne bis in idem-beginsel als buitenlandse vonnissen. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt naar de aard van het delict en ook niet naar de mate waarin de Marokkaanse veroordeelde dader bij het delict betrokken was (als alleenpleger, als mededader of als medeplichtige).

De regievoerder maakt op basis van het ambtsbericht de afweging of strafrechtelijke gegevens dienen te worden verstrekt, zo nodig in overleg met de afdeling Strategisch Advies.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Alleen voor Marokko Utrecht geldt de volgende uitzondering: een presentatie in persoon vindt alleen plaats op verzoek van het consulaat of indien een vreemdeling hier specifiek om vraagt. De lp-aanvragen worden namelijk meteen in onderzoek genomen na schriftelijke indiening.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

30 dagen. Verlengen is mogelijk als er goede reden voor is. In dat geval wordt een nieuw laissez passer verstrekt. Bij Marokko Utrecht is een LP 10 dagen geldig vanaf datum afgifte.

Over deze pagina

Deze pagina beschrijft de werkwijze binnen de DT&V en is voor derden ter informatie.

Derden kunnen voor het aanvragen van (vervangende) reisdocumenten terecht bij hun diplomatieke vertegenwoordiging. 

Wie ondersteuning van de DT&V wenst, doet een bemiddelingsverzoek.