Wat doet de DT&V?

Wat doet de DT&V?

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld door de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Wij doen dit in nauwe samenwerking met (keten)partners. Samen streven we er naar dat zo veel mogelijk vreemdelingen zelfstandig vertrekken.

De DT&V regisseert het vertrek uit Nederland van:

  • Vreemdelingen die zijn aangehouden in het kader van het binnenlands (mobiel) vreemdelingentoezicht.
  • Vreemdelingen aan wie de toegang is geweigerd in het kader van de grensbewaking.
  • Vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken.
  • Uitgeprocedeerde asielzoekers die het land moeten verlaten.

Werkwijze

De medewerkers van de DT&V handelen zorgvuldig en met respect voor de waardigheid van de vreemdeling. Uitgangspunt is dat de vreemdeling altijd de kans heeft om vrijwillig en zelfstandig te vertrekken, met of zonder hulp van de DT&V. Lees meer over onze werkwijze.

Betrekkingen met herkomstlanden

De DT&V onderhoudt nauwe contacten met bevoegde autoriteiten van herkomstlanden, zoals diplomatieke vertegenwoordigingen. De medewerking van het land van herkomst is cruciaal bij de terugkeer van een vreemdeling. Lees meer over onze internationale relaties.

Wat doet de DT&V níet

  • Bepalen wie in Nederland mag blijven. Dat is een taak van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  • Onderdak bieden aan vreemdelingen. Dat is een taak van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen (DJI).
  • Vreemdelingen aanhouden. Dat is een taak van de politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Directoraat-generaal Migratie

De Dienst Terugkeer en Vertrek is een taakorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en valt onder het Directoraat-Generaal Migratie (DGM).