De vreemdelingenketen en partners

De vreemdelingenketen en partners

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DT&V het voortouw om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Dit gebeurt in goede en nauwe samenwerking met de andere betrokken overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties uit de zogeheten vreemdelingenketen.

De DT&V valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De zogenaamde Vreemdelingenketen (ook vaak 'Kleine Keten' genoemd) bestaat uit de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden. IND draagt vreemdelingen over aan de DT&V die een eerste negatieve beschikking op hun asielaanvraag hebben gehad. Daarnaast adviseert de DT&V de IND bij beslissingen in het kader van buitenschuld.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het COA is de organisatie die zorgt voor opvang en begeleiding van vreemdelingen. In opdracht van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid biedt het COA mensen in een kwetsbare positie (tijdelijke) huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of ergens anders. De DT&V werkt nauw samen met het COA bij het voorbereiden en begeleiden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder verblijfsrecht, bij hun vertrek uit Nederland.

Samenwerkingspartners

Werken binnen en buiten de vreemdelingenketen gebeurt nooit alleen. De DT&V werkt intensief samen met een aantal belangrijke partners:

  • Politie

De politie is belast met het toezicht op rechtmatig verblijf van vreemdelingen. Daarbij richt zij zich vooral op het voorkomen van wantoestanden (misbruik, uitbuiting) en voorkoming en bestrijding van verstoring van de openbare orde en de rechtsorde.

  • Koninklijke Marechaussee (KMar)

Eén van de taken van de KMar is het grenstoezicht op de luchthavens en in de zeehavens in Nederland. Personen die het Schengengebied via Nederland willen in- of uitreizen passeren een grensdoorlaatpost en ondergaan een persoonscontrole. De KMar voert deze controles uit.

  • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De DJI zorgt namens het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, zoals het in bewaring stellen van vreemdelingen die gedwongen het land moeten verlaten.

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)

Dit ministerie is een belangrijke partner, onder andere in het kader van het maken van afspraken met (immigratie)autoriteiten van landen van herkomst en het ontwikkelen van landenstrategieën op het gebied van vertrek en terugkeer.

  • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

De ondersteuning van IOM bestaat onder meer uit voorlichting en advies, het faciliteren van het vervoer en bemiddeling bij reisdocumenten

  • Gemeenten

De samenwerking met gemeenten is een belangrijke factor bij de consequente uitvoering van het terugkeerbeleid. Ook delen de DT&V en gemeenten informatie die van belang is voor de uitvoering van het terugkeerbeleid.

  • Stichting Nidos

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen.