Aanvullende herintegratieondersteuning

Aanvullende herintegratieondersteuning

Subsidie is beschikbaar voor projecten die tot doel hebben het zelfstandig vertrek van vreemdelingen uit Nederland te bevorderen, door hen te ondersteunen bij het zelfstandige vertrek en bij de herintegratie in het land van herkomst of bestemming. Dit met als doel om onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland te voorkomen of te beëindigen.

Subsidieaanvrager
Een in Nederland gevestigde, niet-gouvernementele organisatie met rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.


Aanvraagtijdvak
Het tijdvak om een subsidieaanvraag in te dienen loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2019.


Subsidieplafond
Het maximale beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie bedraagt €3.000.000. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.


Cofinanciering
De subsidiabele kosten van het project kunnen volledig gefinancierd worden via de Subsidieregeling OZV 2019.


Specifieke doelstellingen
De nadruk ligt op activiteiten die erop gericht zijn vertrekplichtige vreemdelingen te bewegen tot zelfstandig vertrek uit Nederland. Het project dient zich te richten op vertrek uit een specifieke regio in Nederland of een specifieke doelgroep. Onder een Nederlandse regio wordt bijvoorbeeld een of meer aaneengesloten provincies of een van de vijf grote steden met de daar omliggende regio verstaan. Onder specifieke doelgroep wordt onder andere verstaan, vreemdelingen uit een bepaald land of bepaalde regio van herkomst, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en gezinnen met minderjarige kinderen.


Doelgroep
De doelgroep bestaat uit vertrekplichtige vreemdelingen of vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning die een visumplicht hebben om naar Nederland te reizen en waarvan het land van herkomst of bestendig verblijf op de lijst met OESO-DAC-landen staat vermeld. Zie de landenlijst herintegratieondersteuning voor de nationaliteiten die tot deze doelgroep behoren.


Informatieuitwisseling met de DT&V
Om de terugkeeractiviteiten op elkaar af te stemmen, wisselen de subsidieontvanger en de DT&V actief informatie uit over vreemdelingen die deelnemen aan een terugkeerproject. De subsidieontvanger legt de deelname van iedere vreemdeling aan het project ter goedkeuring voor aan de DT&V door middel van het daartoe bestemde verificatieformulier. De DT&V toetst of de vreemdeling voldoet aan de doelgroep vereisten. De subsidieontvanger dient de DT&V tevens maandelijks te informeren over de voortgang van het ondersteuningstraject en de voorbereiding van het feitelijke vertrek van iedere deelnemer.