Vertrekondersteuning gemeenschapsonderdanen

Vertrekondersteuning gemeenschapsonderdanen

In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa, zogeheten EU-arbeidsmigranten. Een deel van hen lukt het niet om (voldoende) werk te vinden en zich financieel en maatschappelijk te handhaven in Nederland.

Er is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op EU-burgers die niet over voldoende financiële middelen beschikken om op eigen gelegenheid uit Nederland te vertrekken en hierbij sociaal-maatschappelijke begeleiding nodig hebben. Hierbij gaat het om projecten die ondersteuning bij het daadwerkelijke vertrek uit Nederland en indien nodig bij de herintegratie in het land van herkomst.

Subsidieaanvrager
Een in Nederland gevestigde, niet-gouvernementele organisatie met rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht die minstens 5 jaar ervaring heeft met het uitvoeren van een landelijk terugkeerproject dat gericht is op de terugkeer van EU-burgers (gemeenschapsonderdanen).

Aanvraagtijdvak
Het tijdvak om een subsidieaanvraag in te dienen loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2019.

Subsidieplafond
Het maximale beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie bedraagt €1.500.000. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

Cofinanciering
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De overige kosten van het project dienen gefinancierd te worden door Nederlandse gemeenten. Bij de subsidieaanvraag dient een cofinancieringsverklaring van de gemeenten meegestuurd te worden.

Specifieke doelstellingen
Een project heeft tot doel om het daadwerkelijk vertrek te organiseren van gemeenschapsonderdanen die zich in Nederland maatschappelijk niet kunnen handhaven en die niet over voldoende financiële middelen beschikken om op eigen gelegenheid uit Nederland te vertrekken.Het project dient een landelijke dekking te hebben. Dat wil zeggen dat het vertrek van gemeenschapsonderdanen uit alle delen van Nederland mogelijk gemaakt moet worden.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit gemeenschapsonderdanen die de intentie hadden om zich voor langere duur in Nederland te vestigen maar die het niet gelukt is om in Nederland voldoende inkomsten te genereren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ze beschikken niet over voldoende financiële middelen om op eigen gelegenheid uit Nederland te vertrekken en hebben sociaal-maatschappelijke begeleiding nodig bij hun terugkeer of herintegratie. In de landenlijst gemeenschapsonderdanen staan de nationaliteiten die onder de doelgroep vallen.

Informatieuitwisseling met de DT&V
De subsidieontvanger is zelf verantwoordelijk voor het toetsen of een deelnemer voldoet aan de doelgroepvereisten. De deelname van individuele personen hoeft niet ter goedkeuring aan de DT&V voorgelegd te worden.