Subsidierelatie

Subsidierelatie

De ontvanger van de subsidie legt verantwoording af over de besteding aan de DT&V. Op die manier ziet de DT&V toe op een doelmatige besteding van overheidsmiddelen. Bovendien blijven we zo in contact met het maatschappelijk middenveld, die vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid ondersteuning kan bieden in het terugkeerproces.

Maatschappelijke organisaties die terugkeerprojecten uitvoeren en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn voor een deel bezig met hetzelfde werk: samen met vreemdelingen werken aan een waardige terugkeer naar het land van herkomst. Ze zijn voor een deel ook bezig met dezelfde vreemdelingen. Om ervoor te zorgen dat het werk van de DT&V en de inspanningen van organisaties goed op elkaar aansluiten, is het van belang dat maatschappelijke organisaties en de DT&V op zaaksniveau informatie uitwisselen over de terugkeertrajecten. Organisaties die terugkeerprojecten uitvoeren kunnen hierover afspraken maken met de DT&V.

Afspraken

De projectorganisatie en de DT&V wisselen actief informatie uit over de vreemdelingen die deelnemen aan een project. De projectorganisatie legt de aanmelding van iedere deelnemer aan het project ter goedkeuring voor aan de DT&V door middel van het daartoe bestemde verificatieformulier. De DT&V reageert binnen vijf werkdagen op het verificatieformulier. Sommige vreemdelingen komen niet in aanmerking voor ondersteuning in natura en goedkeuring wordt niet verleend aan vreemdeling die:

  • een zwaar inreisverbod van meer dan vijf jaar opgelegd hebben gekregen, dan wel veroordeeld zijn voor zedenmisdrijven of mensenhandel/mensensmokkel;
  • reeds deelnemen of eerder hebben deelgenomen aan een project voor in natura ondersteuning bij terugkeer;
  • de nationaliteit bezitten van een land dat is uitgesloten wegens sterke aanwijzingen van misbruik of aanzuigende werking.

De projectorganisatie informeert de DT&V maandelijks over de voortgang van het ondersteuningstraject en de voorbereiding van het feitelijke vertrek van iedere deelnemer.De projectorganisatie zendt uiterlijk binnen 5 werkdagen na het feitelijk vertrek van iedere deelnemer aan het project een vertrekbericht aan de DT&V.