Criminele vreemdelingen

Criminele vreemdelingen

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) streeft ernaar illegale, criminele, verwijderbare vreemdelingen zoveel mogelijk aansluitend aan de gevangenisstraf uit te zetten. De criminele, illegale, verwijderbare vreemdeling die vanwege het plegen van een misdrijf door de rechter is veroordeeld, kan verschillende maatregelen opgelegd krijgen.

Gevangenisstraf

De criminele, illegale vreemdeling heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen door de rechter. Hij zit deze straf in principe tot de einddatum van zijn strafrechtelijke detentie uit. Vervroegde invrijheidstelling is bij illegale vreemdelingen niet mogelijk. Wel is het eventueel – uiteraard onder bepaalde voorwaarden - mogelijk de straf te onderbreken als er voor de vreemdeling een reisdocument voorhanden is. Mocht de vreemdeling na uitzetting terugkeren naar Nederland en worden aangehouden, dan moet hij alsnog het restant van zijn straf in de gevangenis uitzitten.

TBS

Sommige daders zijn (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar. Zij vormen door hun psychiatrische stoornis een gevaar voor de maatschappij. Om de maatschappij tegen deze personen te beschermen, kunnen zij (na hun straf) dwangverpleging opgelegd krijgen. Dat heet terbeschikkingstelling. Minderjarigen krijgen een PIJ-maatregel (plaatsing in inrichting voor jeugdigen). TBS duurt tot een rechter bepaalt dat er geen gevaar op terugval is.

De criminele, illegale vreemdeling volgt in een speciale kliniek het programma voor TBS’ers of PIJ’ers maar wordt niet voorbereid op terugkeer in de Nederlandse maatschappij. Wanneer de maatregel bijna ten einde loopt, kijken diverse ketenpartners in de vreemdelingenketen of het mogelijk is om de vreemdeling uit te zetten naar het land van herkomst. Indien nodig zorgen de Dienst Justitiële Inrichtingen en de DT&V voor adequate opvang en eventueel vervolg van de behandeling in het land van herkomst.

Gedwongen ziekenhuisopname

De rechter kan gelasten dat degene aan wie een strafbaar feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend, in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst. Plaatsing is voor een termijn van een jaar en alleen als hij gevaarlijk is voor zichzelf, voor anderen, of voor de algemene veiligheid van personen of goederen. Na afloop van de behandeling zet de DT&V deze vreemdeling uit naar het land van herkomst. Indien nodig zorgen DT&V en DJI voor adequate opvang en eventueel vervolg van de behandeling in het land van herkomst.

Inrichting voor illegale stelselmatige daders (ISD)

Een criminele, illegale, verwijderbare vreemdeling die meerdere malen een misdrijf gepleegd heeft en hiervoor meerdere keren in de gevangenis heeft verbleven, is een stelselmatige dader (veelpleger). Zolang hij (nog) niet is uitgezet of als hij weer teruggekeerd is naar Nederland kan hij in een inrichting voor illegale stelselmatige daders geplaatst worden. Het doel van de maatregel is bescherming van de maatschappij tegen de veelpleger en (mogelijk) afdwingen van terugkeer van de vreemdeling.

Deel van de straf in land van herkomst uitzitten

Een strafrechtelijk veroordeelde criminele, illegale, verwijderbare vreemdeling kan in het kader van de Wet overdracht tenuitvoerlegging van strafvonnissen (WOTS) een deel van zijn straf uitzitten in zijn land van herkomst. Dit uiteraard onder bepaalde voorwaarden: Het vonnis van de vreemdeling moet onherroepelijk zijn, het strafrestant is minimaal 1,5 jaar en de identiteit/ nationaliteit van de vreemdeling moet vaststaan. Om te bepalen of de vreemdeling in aanmerking komt voor WOTS, werkt de DT&V nauw samen met DJI en het Openbaar Ministerie.

Uitzetting Burger Europese Unie

Een criminele burger van de Europese Unie die in strafrechtelijke detentie verblijft, kan niet zomaar worden uitgezet. Een burger van de Europese Unie heeft namelijk van rechtswege rechtmatig verblijf in een ander EU-land. Als het gepleegde misdrijf zodanig ernstig is dat er sprake is van actuele dreiging en een gevaar voor de openbare orde, kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst besluiten het verblijfsrecht te beëindigen en de vreemdeling tot ongewenst vreemdeling te verklaren. Daarmee is de vreemdeling illegaal geworden. De DT&V kan vervolgens de criminele, illegale, verwijderbare vreemdeling uitzetten naar het land van herkomst binnen de Europese Unie.