Asielzoekerscentrum

Asielzoekerscentrum

Vreemdelingen die een asielprocedure doorlopen worden gedurende de procedure opgevangen in asielzoekerscentra (azc) van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Vreemdelingen die asiel aanvragen in Nederland, melden zich bij een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Er zijn diverse aanmeldcentra verspreid over het hele land. Aan ieder aanmeldcentrum van de IND is een proces opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gekoppeld.

Col en pol

Het COA vangt de vreemdelingen op in een centrale ontvangstlocatie (col). Dit is een speciaal soort asielzoekerscentrum. Vreemdelingen die verder de asielprocedure ingaan, verhuizen van de centrale ontvangstlocatie naar één van de procesopvanglocaties (pol).

Asielzoekerscentrum

Vreemdelingen die in de algemene asielprocedure worden doorgestuurd naar de verlengde asielprocedure verhuizen van de procesopvanglocatie naar een asielzoekerscentrum. Ook de vreemdelingen van wie het asielverzoek wordt afgewezen verhuizen naar een azc. Daar worden zij voorbereid op terugkeer.

Maximaal 28 dagen opvang

Vreemdelingen die geen verblijfsvergunning krijgen, hebben wettelijk nog maximaal 28 dagen recht op opvang bij het COA. Binnen die tijd moeten ze Nederland verlaten. Lukt dat niet dan kan de vreemdeling worden overgeplaatst naar een vrijheidsbeperkende locatie.

Meer informatie