Bemiddelingsverzoek

Bemiddelingsverzoek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan assistentie verlenen aan vreemdelingen die Nederland willen verlaten en niet beschikken over de juiste reisdocumenten. Als het een persoon zelf niet is gelukt om bij zijn of haar ambassade of consulaat een reisdocument te bemachtigen dat nodig is voor terugkeer, kan de DT&V namens de vreemdeling bemiddelen. Om dit proces te starten, dient de vreemdeling een verzoek om bemiddeling bij de DT&V in.

Een vreemdeling (of een gemachtigde) dient een verzoek om bemiddeling in door het formulier 'Bemiddelingsverzoek' op te sturen naar de DT&V. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina en is beschikbaar in Nederlands, Engels en Frans.

Bij het formulier voegt hij de volgende gegevens:

  1. Documentatie waarmee hij aantoont of aannemelijk maakt dat het hem zelf niet is gelukt om deze reisdocumenten te bemachtigen, bijvoorbeeld een verklaring van zijn ambassade.
  2. Documentatie waarmee hij aantoont of aannemelijk maakt wat zijn identiteit en zijn nationaliteit zijn, bijvoorbeeld kopieën van uit zijn land afkomstige identiteitspapieren, schooldiploma's en dergelijke.
  3. Vier kleurenpasfoto's.
  4. Een door de vreemdeling handgeschreven verklaring in de eigen taal, gericht aan zijn diplomatieke vertegenwoordiging. In deze verklaring schrijft hij dat hij naar zijn land wenst terug te keren en dat hij de reisdocumenten wenst die dit mogelijk maken. Op de verklaring schrijft hij tevens zijn naam en andere persoonsgegevens en hij ondertekent de verklaring. Als deze verklaring ontbreekt kan de DT&V het verzoek om bemiddeling niet in behandeling nemen.

Laissez passer

Na ontvangst van het bemiddelingsverzoek, de documentatie én de handgeschreven verklaring, stelt de DT&V, samen met de vreemdeling, een verzoek om afgifte van een vervangend reisdocument, een zogeheten laissez passer, op. De DT&V legt de volledige aanvraag vervolgens voor aan de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging en licht deze zo nodig toe namens de vreemdeling.

Presentatie in persoon

Een aantal diplomatieke vertegenwoordigingen wil, in het kader van de laissez passer aanvraag, een persoonlijk gesprek met de vreemdeling. Dit wordt een ‘presentatie in persoon’ genoemd. Zij willen dit om er bijvoorbeeld zeker van te zijn dat de vreemdeling ook echt uit het betreffende land komt.

Resultaat van bemiddeling

De DT&V geeft het antwoord van de diplomatieke vertegenwoordiging door aan de indiener van het bemiddelingsverzoek. Als de diplomatieke vertegenwoordiging een laissez passer afgeeft, maken de DT&V en de vreemdeling samen nadere afspraken over zijn daadwerkelijk vertrek.

Voor wie?

Een vreemdeling kan een bemiddelingsverzoek indienen voor zichzelf, voor zijn of haar echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen. Ook een gemachtigde kan namens de vreemdeling een verzoek om bemiddeling indienen. Ook dan geldt dat alle bovengenoemde documenten bij de aanvraag gevoegd moeten worden.

Aanvraagformulieren