Bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden

In de persoonlijke gesprekken die de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) tijdens het terugkeerproces heeft met een vreemdeling bekijkt de medewerker onder andere of eventuele bijzondere omstandigheden van invloed kunnen zijn op het vertrek van de vreemdeling uit Nederland.

Tijdens de gesprekken die de regievoerder van de DT&V met de vreemdeling heeft let hij onder meer op signalen die wijzen op:

Buiten schuld

Het kan voorkomen dat een vreemdeling er alles aan doet om terug te keren naar zijn land van herkomst, maar dat dit niet lukt. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als zijn land van herkomst weigert een (tijdelijk) reisdocument (laissez passer) te geven, waarmee toegang tot dat land wordt verleend. Voor vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken is er een speciale verblijfsvergunning, dat is de buiten schuld vergunning.

Schrijnende omstandigheden

De staatssecretaris kan in bijzondere gevallen besluiten om een vreemdeling alsnog een verblijfsvergunning te verlenen als er sprake is van ‘schrijnende omstandigheden’. Het toetsen van schrijnende omstandigheden doet de regievoerder van de DT&V gedurende het hele vertrekproces. De staatssecretaris beslist op grond van zijn discretionaire bevoegdheid, op advies van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de DT&V. Het gaat dan altijd om een uniek samenspel van factoren.

Medische aspecten (toets artikel 64)

Voor vreemdelingen die door medische of gezondheidsredenen niet buiten Nederland kunnen reizen, kan de DT&V een beroep doen op artikel 64 van de Vreemdelingenwet. Artikel 64 verbiedt de uitzetting zolang het medisch gezien onverantwoord is om te reizen. Een beroep op artikel 64 levert geen rechtmatig verblijf (verblijfsvergunning) op, maar schort het vertrek op. Als het beroep op artikel 64 wordt gehonoreerd, krijgt de vreemdeling tijdelijk rechtmatig verblijf in Nederland. Dit verblijf duurt tot de medische omstandigheden zijn gewijzigd en de vreemdeling medisch gezien Nederland kan verlaten. De DT&V richt zich voor advies over medische omstandigheden tot het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.