Werkwijze

Werkwijze

De medewerkers van de DT&V gaan zo vroeg mogelijk met een vreemdeling in gesprek over terugkeer. Per persoon wordt bekeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor het vertrek. In overleg met de vreemdeling en bijvoorbeeld COA en IND beoordeelt de DT&V-medewerker hoe we het vertrek, bij voorkeur zelfstandig, zo goed mogelijk kunnen organiseren.

De DT&V werkt op basis van casemanagement. Casemanagement is maatwerk. Dit betekent dat de aanpak specifiek op de desbetreffende persoon gericht is. Casemanagement start op het moment dat de politie, Koninklijke Marechaussee (KMar) of Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het dossier overdraagt aan de DT&V. Casemanagement eindigt bij het zelfstandig vertrek, de uitzetting of het administratieve vertrek van de vreemdeling.

Het aantal terugkeerdossiers en het soort vertrek per halfjaar staat in de rapportage vreemdelingenketen.

Regievoerder

Veel DT&V-medewerkers werken als regievoerder. Zij vervullen de centrale regie in het vertrekproces, met als doel een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek van de vreemdeling te organiseren. Iedere vreemdeling die onder de verantwoordelijkheid van de DT&V komt te vallen, krijgt een regievoerder toegewezen. De regievoerder is verantwoordelijk voor de regie op het vertrekproces van de vreemdeling. De regievoerder is het aanspreekpunt voor de vreemdeling (en/of zijn gemachtigde) en voor de (keten)partners waarmee de DT&V samenwerkt.

Een regievoerder:

  • bestudeert en analyseert het overdrachtsdossier;
  • stelt een vertrekplan op;
  • beoordeelt vertrekmogelijkheden;
  • voert vertrek-, vervolg- en eindgesprekken;
  • zorgt waar mogelijk voor vervangende reisdocumenten, ook wel laissez passer genoemd;
  • verstrekt voortgangsinformatie aan de rechtbank;
  • onderhoudt contacten met (keten)partners.

Sommige personen hebben extra begeleiding nodig. Speciale regievoerders regisseren en begeleiden waar nodig het vertrek van deze bijzondere categorie├źn vreemdelingen. Denk aan personen met bijzondere (kwetsbare) belangen, zoals alleenstaande minderjarigen of vreemdelingen met medische indicaties.

Wigk

Bij de gesprekken probeert de regievoerder de vreemdeling te motiveren tot zelfstandige terugkeer, zo nodig met ondersteuning. Hierbij maakt DT&V gebruik van de Wigk-methodiek: Werken in gedwongen kader. Deze methodiek is erop gericht om belemmeringen voor vertrek zoveel mogelijk weg te nemen en de vreemdeling een duurzame toekomst te bieden. De gesprekken van de regievoerder met de vreemdeling verlopen volgens een methodische motiveringscyclus, waarbij iedere fase zijn eigen dynamiek kent.

Procesprotocollen

Iedere vreemdeling heeft recht op een gelijkwaardige behandeling door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ongeacht wie de behandelend medewerker is. Door het gebruik van procesprotocollen streeft de DT&V naar een uniforme werkwijze. De procesprotocollen beschrijven de te nemen stappen en uit te voeren acties op voorkomende handelingen.