Ondersteuning door DT&V

In sommige gevallen kan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) hulp bieden aan vreemdelingen die Nederland willen verlaten bij het regelen van hun vertrek. Dat kan alleen als zij geen asielverzoek hebben lopen of die willen intrekken. Als er een asielaanvraag loopt, moet de vreemdeling zelf bij de ambassade of het consulaat (vervangende) reisdocumenten aanvragen.

Hebt u de beslissing genomen om terug te keren naar uw land van herkomst, maar weet u niet hoe u dit het beste kunt aanpakken? De DT&V kan u daarbij helpen. Neem hiervoor contact op via ilc@dtv.minvenj.nl. U wordt dan in contact gebracht met een regievoerder van de DT&V. De regievoerder neemt met u de mogelijkheden voor uw vertrek uit Nederland door, bijvoorbeeld wat betreft vliegtickets en reispapieren. U kiest zelf of u wel of niet gebruik wilt maken van onze hulp. Als u onze hulp aanvaardt, helpt een regievoerder u om uw vertrek te regelen. Dit betekent wel dat u een eventuele asielaanvraag moet intrekken.

Hebt u zelf al geprobeerd uw vertrek te realiseren, maar lukt dit niet? Bijvoorbeeld omdat u geen reisdocument krijgt van de ambassade of het consulaat? Dan kan DT&V bemiddelen. Om dit proces te starten, dient u een verzoek om bemiddeling in bij de DT&V. Vul hiervoor het formulier 'Bemiddelingsverzoek' in en stuur dit naar ilc@dtv.minvenj.nl.

Voeg bij het bemiddelingsverzoek de volgende gegevens:

  1. Documentatie die laat zien dat het niet is gelukt om te vertrekken en/of reisdocumenten te bemachtigen (bijvoorbeeld een verklaring van de ambassade).
  2. Documentatie waaruit identiteit en zijn nationaliteit blijken, bijvoorbeeld kopieën van identiteitspapieren uit het land van herkomst, schooldiploma's en dergelijke.
  3. Vier kleurenpasfoto's.
  4. Een handgeschreven verklaring in de eigen taal, gericht aan de diplomatieke vertegenwoordiging. In deze verklaring schrijft de vreemdeling dat hij naar zijn land wenst terug te keren en dat hij de reisdocumenten wenst die dit mogelijk maken. Op de verklaring schrijft hij tevens zijn naam en andere persoonsgegevens en hij ondertekent de verklaring. Als deze verklaring ontbreekt kan de DT&V het verzoek om bemiddeling niet in behandeling nemen.

Een vreemdeling kan een bemiddelingsverzoek indienen voor zichzelf, voor zijn of haar echtgeno(o)t(e) en eventuele kinderen. Ook een gemachtigde kan namens de vreemdeling een verzoek om bemiddeling indienen. Ook dan geldt dat alle bovengenoemde documenten bij de aanvraag gevoegd moeten worden.

Na ontvangst van het bemiddelingsverzoek, de documentatie én de handgeschreven verklaring, stelt de DT&V, samen met de vreemdeling, een verzoek op om afgifte van een vervangend reisdocument, een zogeheten laissez-passer, op. De DT&V legt de volledige aanvraag vervolgens voor aan de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging en licht deze zo nodig toe namens de vreemdeling. Zo nodig volgt een presentatie in persoon bij de diplomatieke vertegenwoordiging. Als de diplomatieke vertegenwoordiging een laissez-passer afgeeft, maken de DT&V en de vreemdeling samen nadere afspraken over zijn daadwerkelijk vertrek.