Leidraad Terugkeer en Vertrek

Voor een vreemdeling die Nederland moet verlaten, is zijn terugkeer een ingrijpende gebeurtenis. Een gebeurtenis waarbij hij te maken krijgt met verschillende organisaties, die onderling nauw samenwerken in de zogeheten vreemdelingenketen. De Leidraad Terugkeer en Vertrek beschrijft en biedt kaders voor deze samenwerking.

Om terugkeer en vertrek voor iedere vreemdeling op een waardige en humane manier te realiseren is een goede samenwerking met de vreemdeling en tussen de ketenpartners belangrijk. De regievoerder van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de casemanager van het Centraal orgaan Opvang asielzoekers (COA), de medewerkers van de politie en de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werken nauw samen aan het vertrek van de vreemdeling. Deze intensieve gezamenlijke begeleiding van de vreemdeling is de kracht van de ketensamenwerking.

Kader

De Leidraad Terugkeer en Vertrek biedt het kader waarbinnen de medewerkers van alle keten- en samenwerkingpartners gezamenlijk hun werk verrichten.

  • DT&V als terugkeerorganisatie
  • Het COA als opvangorganisatie
  • De IND als toelatingsorganisatie
  • De politie als toezichtorganisatie

Onder regie van de DT&V doen deze partijen al het mogelijke om de vreemdeling terug te laten keren naar het land van herkomst of naar een ander land waar zijn toelating is gewaarborgd. Desondanks blijft de vreemdeling primair zelf verantwoordelijk voor zijn terugkeer.

Onderwerpen

In de Leidraad wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • de algemene en verlengde asielprocedure
  • de verschillende vormen van opvang van specifieke doelgroepen
  • het werkproces van iedere ketenpartner in het terugkeertraject,
  • de onderlinge samenwerking en informatieuitwisseling.
  • de rol van de de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
  • de samenwerking met gemeenten.

Samenstellers

De Leidraad is opgesteld door de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de politie. Vertegenwoordigers van andere keten- en samenwerkingspartners, zoals de Internationale Organisatie voor Migratie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Stichting Nidos, de Klankbordgroep Gemeenten, de Koninklijke Marechaussee en VluchtelingenWerk Nederland zijn bij de totstandkoming van de Leidraad geconsulteerd.