Externe stakeholders waarderen samenwerking met DT&V

De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft bureau Motivaction een reputatieonderzoek laten uitvoeren onder organisaties waarmee wordt samengewerkt. Uit het rapport spreekt een overwegend positief beeld van de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van de DT&V, inclusief een aansporing tot verdere ontwikkeling als proactieve speler in het migratienetwerk.

Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid is de DT&V verbonden met en onderdeel van de migratieuitdagingen in de Nederlandse maatschappij. Om ook in de toekomst deze maatschappelijke rol te kunnen vervullen, wil de DT&V kritisch blijven kijken naar de samenwerking met betrokken overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. Onderzoeksbureau Motivaction is daarom gevraagd een onafhankelijk en verkennend onderzoek uit te voeren, met als doel in kaart te brengen hoe de DT&V het beste aansluiting vindt en wat de ervaringen, verwachtingen en wensen zijn. Eind vorig jaar zijn interviews gehouden met contactpersonen op uitvoerings-, beleids- en bestuursniveau bij onder andere ngo’s, gemeenten, vertegenwoordigers uit de rechtspraak en private organisaties.

Betrouwbaar, zorgvuldig en rechtmatig

Met een algemene score van 7,1 waarderen de stakeholders de DT&V voor een uitvoeringsorganisatie met een relatief hoog cijfer. De stakeholders hebben een helder beeld van wat DT&V doet, erkennen de missie en onderschrijven de complexiteit van het dagelijks werk van de regievoerders van de DT&V. Uit het rapport spreekt een overwegend positief beeld van de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van de organisatie en een aansporing tot verdere ontwikkeling als proactieve speler in het migratienetwerk. De resultaten van het rapport laten zien dat er waardering is voor de specialistische kennis, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van de DT&V, zowel in de procedures als verslaglegging. Ook zien de stakeholders dat DT&V proactiever de samenwerking opzoekt. 

Ontwikkeling op flexibiliteit en pro-activiteit

De bevraagde organisaties vinden dat de DT&V in het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Bijvoorbeeld op het gebied van de menselijke maat. Tegelijkertijd is dat ook een onderwerp waar ze nog ruimte zien voor verdere groei. De samenwerkingspartners geven ook ontwikkelmogelijkheden aan op het gebied van flexibiliteit, vindingrijkheid en daadkrachtigheid. Daarnaast wijzen ze op de mogelijkheden voor een proactievere regierol binnen het migratienetwerk. De DT&V zou daarin meer kunnen betekenen vanwege zijn vele contacten binnen en buiten de overheid, nationaal en internationaal. 

Waardevolle blik op samenwerking

De DT&V ziet de uitkomsten als waardevol en positief en is de respondenten dankbaar voor de inhoudelijke punten die zijn aangedragen over ontwikkeling en specifieke onderwerpen. De resultaten worden binnen de organisatie op de verschillende niveaus gedeeld om zo gezamenlijk te reflecteren over de samenhang met lopende ontwikkelingen en trajecten. De DT&V zal hierbij ook verkennen hoe de organisatie in de toekomst actief en structureel stakeholders kan blijven benaderen en betrekken bij de complexe werkzaamheden en lokale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden.