Kennisuitwisseling met de wetenschap over terugkeer en de invloed van gedrag

Op 30 oktober 2023 organiseerde de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) voor de eerste keer het DT&V Wetenschapsevent. Een event waar we samen met wetenschappers en professionals uit het brede overheidsdomein doken in onderzoeks- en praktijkinzichten die ons verder kunnen brengen in zowel de uitvoering van het Nederlandse terugkeerbeleid als in de bredere samenwerking op het gebied van migratie.

Proactief kennis binnenhalen

Voor een adequate bijdrage aan het Nederlandse migratiebeleid is het waardevol om proactief kennis binnen te halen voor de toekomst. Als professionele terugkeerorganisatie voert de DT&V het sluitstuk van het Nederlandse migratiebeleid uit, door in te zetten op een rechtmatige en respectvolle terugkeer van mensen die niet (meer) in ons land mogen blijven. In dat complexe mensenwerk spelen uitdagende vraagstukken. Dat maakt dat het voor de DT&V van belang is om elke dag kritisch en open te kijken naar haar eigen functioneren en randvoorwaarden om een lerende effectieve organisatie te zijn en blijven. Vanuit die ambitie werd het wetenschapsevent georganiseerd, als onderdeel van onze actieve zoektocht naar nieuwe informatie, trends en onderzoeksresultaten die relevant zijn voor ons werkgebied.

De invloed van gedrag

Omdat de DT&V ten eerste inzet op zelfstandig vertrek, waarbij de motivatie en het gedrag van de terugkeerder een belangrijke rol speelt, werd dit tot thema gekozen voor de kennisuitwisseling.  Belangrijke centrale vragen waren: Hoe kunnen wij op een proactieve en humane wijze het zelfstandig vertrek vergroten? Hoe kunnen wij een groter verschil maken in de keuze en het gedrag van de vreemdeling? Het zoeken van die kennis buiten onze organisatie middels een samenkomst van zowel gedragswetenschappers van verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus als collega’s uit de praktijk werkzaam bij onder andere Defensie, Justitie en Veiligheid en verschillende NGO’s liet ons zien hoeveel een middag kan brengen als verschillende perspectieven, kennis en ervaring bij elkaar komen.

Magazine en vervolg

Het werken aan terugkeer vraagt een permanente samenwerking met vele partners, binnen en buiten de overheid. De tijd staat nooit stil in het migratiedomein en het verkrijgen en benutten van kennis via een evidence-based werkwijze is van belang om gefundeerde beslissingen te nemen. Wij hopen daarom dat het wetenschapsevent niet op zich zal staan, maar de deelnemers ook heeft uitnodigt om in contact te blijven en samen met ons te werken aan gezamenlijke kennis en te blijven bouwen aan een kennisnetwerk. Voor wie graag meeleest met de inzichten die zijn opgedaan hebben we de opgedane kennis en ervaring gebundeld in het online magazine DT&V Wetenschapsevent. Hierin leest u ook over de bredere inzet op onderzoek binnen de DT&V.

Cover van het magazine DT&V Wetenschapsevent
Beeld: ©DT&V

Geïnteresseerd?

De bijzondere kennisuitwisseling was voor de DT&V een zeer waardevolle ervaring en een vervolg hierop is zeer waarschijnlijk. Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over hoe de DT&V inzet op onderzoek? Kijk dan op de pagina Studie en onderzoek. Hier kunt u ook contact met ons opnemen over dit onderwerp.