Leidraad Terugkeer en Vertrek herzien

De Leidraad Terugkeer en Vertrek is volledig herzien en geactualiseerd. De nieuwe versie is te raadplegen op de site van de Dienst Terugkeer en Vertrek onder 'Over DT&V'.

Sinds de laatste editie van de Leidraad Terugkeer en Vertrek van 16 januari 2015 is er veel veranderd binnen het vertrekproces. Het gevolg hiervan was dat de vorige versie al lange tijd niet meer actueel was en zijn meerwaarde verloor. De afgelopen maanden heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek samen met een ketenbrede werkgroep de inhoud volledig herzien. Ook de vorm is aangepast. Uit een enquête onder gebruikers bleek dat een nieuwe Leidraad met name gebaat zou zijn bij kortere teksten, overzichtelijkere weergave en doorlopende actualisering. Daarom is de Leidraad geen pdf meer, maar volledig gepubliceerd in de vorm van webpagina’s op de site van de Dienst Terugkeer en Vertrek.
 

Handelingskader

De Leidraad Terugkeer en Vertrek is geschreven als handelingskader voor professionals die zowel binnen als buiten de migratieketen werkzaam zijn. Het dient als naslagwerk wanneer de samenwerking in de keten om verheldering vraagt. De Leidraad biedt een overzicht van de ketenpartners, samenwerkingspartners, overlegvormen, opvangvormen en manieren van informatieuitwisseling. Ook wordt ingegaan op de het terugkeerproces, mogelijke oplossingsrichtingen en het signaleren en opschalen van individuele casuïstiek.
 

Ketenbewustzijn

De Leidraad Terugkeer en Vertrek beschrijft en biedt kaders voor de samenwerking binnen de migratieketen. Daarbij ligt de focus op de koppelvlakken tussen de verschillende organisaties. Immers: Het vertrekproces start niet pas bij het opleggen van het terugkeerbesluit. Ook het proces en de activiteiten die eraan voorafgaan in de migratieketen zijn bepalend voor het al dan niet kunnen realiseren van het vertrek.

Naar de Leidraad Terugkeer en Vertrek