Kabinet wil wettelijke grondslag creëren voor gedwongen coronatest

Het kabinet wil het afnemen van een coronatest onder dwang mogelijk maken voor vreemdelingen die moeten vertrekken uit Nederland. Dit is de uitkomst van de verkenning naar mogelijkheden om het terugkeerbeleid bij de huidige inreisvoorwaarden uitvoerbaar te houden.

Voor een gedwongen test wordt in de Vreemdelingenwet 2000 een wettelijke grondslag gecreëerd. De wet moet ervoor gaan zorgen dat in het uiterste geval een gedwongen test afgenomen mag worden. Dat wil zeggen: wanneer een vreemdeling die de plicht heeft om Nederland te verlaten, weigert zich vrijwillig te laten testen of de testuitslag te delen en alleen die omstandigheid vertrek in de weg staat. Het wetsvoorstel om dit te regelen gaat zo snel mogelijk in consultatie.

Terugkeerbeleid onder druk

Veel bestemmingslanden hanteren als gevolg van COVID-19 nog steeds inreisvereisten, zoals een negatieve coronatest voorafgaand aan vertrek. Vreemdelingen die zo’n test weigeren, kunnen in de regel niet worden uitgezet en zetten de uitvoerbaarheid van het terugkeerbeleid onder druk.Staatssecretaris Van der Burg zegt hierover: “Vertrek uit Nederland van diegene die geen recht hebben op bescherming, is cruciaal voor een goed werkend asielstelsel. Als dat vertrek niet vrijwillig gaat, dan moeten we zoeken hoe we die verplichting kunnen afdwingen. Door frustratie van uitzetting door het weigeren van een coronatest, zijn er nieuwe maatregelen nodig om het terugkeerproces goed te laten functioneren. Op die manier houden we ons asielstelsel houdbaar en geloofwaardig.”

Motie Valstar

Eerder diende Kamerlid Valstar een motie in die de regering verzocht om te verkennen of en hoe uitgeprocedeerde asielzoekers die een coronatest weigeren en daarmee uitzetting frustreren, alsnog uitgezet kunnen worden. De afgelopen maanden verkende het kabinet verschillende mogelijkheden om het terugkeerbeleid weer beter te laten functioneren met de geldende inreisvoorwaarden. Het gerechtvaardigd en proportioneel afdwingbaar maken van een test kwam daar als enige werkbare oplossing uit.