Inzet DT&V op vertrek vreemdelingen en de coronamaatregelen

Naar aanleiding van recente berichten in de media over de relatie tussen het vertrek van vreemdelingen en de coronamaatregelen, geven wij in dit bericht nadere informatie over dit onderwerp.

In de berichtgeving wordt aandacht gevraagd voor het volgende. Wereldwijd stellen autoriteiten eisen aan personen die hun land willen binnenkomen, zoals een paspoort, visum en voldoende geld. Vanwege de coronapandemie zijn daar extra eisen bij gekomen. Landen eisen nu ook een negatieve coronatest of een coronavaccinatiebewijs. Deze eisen gelden voor iedereen en dus ook voor vreemdelingen die moeten terugkeren naar hun land of moeten terugkeren naar een ander Europees land waar zij al bekend en geregistreerd zijn op basis van de Dublin-verordening. Ook Nederland stelt deze eisen aan mensen die naar Nederland willen komen. 
Vreemdelingen die weigeren zich te laten testen of te vaccineren of die weigeren de DT&V het bewijs te laten zien waaruit blijkt dat ze getest of gevaccineerd zijn, blokkeren hiermee het vertrek en belemmeren het werk van de DT&V.
In Nederland is er momenteel geen wettelijke basis om met het oog op het realiseren van vertrek, mensen te verplichten zich te laten vaccineren, te laten testen of hun bewijs te laten zien. Dit resulteert in een patstelling.

Inzet DT&V

De inzet van de DT&V en de medewerkers die met deze groep vreemdelingen werken, is erop gericht om, binnen de wettelijke mogelijkheden, het percentage aantoonbaar vertrek zo groot mogelijk te laten zijn. Deze inzet loopt van het voeren van gesprekken waarin we de vreemdeling wijzen op zijn wettelijke vertrekplicht, en waarin we duidelijk maken dat er op de lange termijn geen toekomst is in Nederland, tot en met de inzet van vreemdelingenbewaring. Vreemdelingenbewaring betekent dat een vreemdeling die niet in Nederland mag verblijven, en niet uit zichzelf vertrekt, in bewaring wordt gesteld. Meestal is dit in het Detentiecentrum Rotterdam. De rechter toetst of de bewaring terecht is. 
Wij doen dit werk met volledige inzet en in de volle overtuiging dat wie niet mag blijven ook daadwerkelijk moet vertrekken. Hierbij dragen we bij aan een rechtvaardig migratiebeleid en een veilig Nederland. Bovenstaande extra belemmeringen zorgen wel voor frustratie bij de medewerkers. DT&V'ers zijn echter gewend aan het feit dat hun werk ingewikkeld is en steeds ingewikkelder wordt en tegelijkertijd belangrijk en lonend is. 

Feiten en bronnen

De rijksoverheid publiceert maandelijks de kerncijfers asiel en migratie. Op onze eigen site werken wij maandelijks de instroom- en vertrekcijfers bij.

Begrippen

In de media en het maatschappelijke debat worden de begrippen asielzoekers, vreemdelingen, vluchtelingen en migranten door elkaar gebruikt. De DT&V gebruikt het begrip vreemdelingen. Dit sluit aan bij de Vreemdelingenwet die we uitvoeren. 

Meer weten?

Het vertrekproces is weergegeven in een animatie.
Op de site wordt het terugkeerproces in grote lijnen beschreven. De Leidraad Terugkeer en Vertrek is bedoeld voor professionals en beschrijft hoe het terugkeerproces wordt uitgevoerd en welke partijen daarin een rol hebben. 
Wilt u meer weten over de inzet van DT&V-medewerkers? Op de website van Vreemdelingenvisie staan veel artikelen over ons werk en dat van de IND en COA.