Betrokken organisaties

In het kader van de terugvoerplicht is de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) onder andere verantwoordelijk voor aanvragen van vervangende reisdocumenten en diverse onderzoeken. De DT&V verzamelt ook alle gegevens, waaronder de kosten die gemaakt zijn door de betrokken ketenpartners. DT&V verstuurt ook de factuur aan de vervoerder.

De ketenpartners van DT&V die een rol spelen bij de terugvoerplicht zijn de Koninklijke Marechaussee (KMar), Zeehavenpolitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie

De Koninklijke Marechaussee is op de luchthavens en in de zeehavens belast met grenstoezicht. Personen die het Schengengebied via Nederland willen in- of uitreizen ondergaan een grenscontrole, waarbij wordt gekeken of de reiziger voldoet aan de voorwaarden van toegang tot het Schengengebied. Zo worden de reisdocumenten gecontroleerd. Desgevraagd moet de reiziger kunnen aantonen over voldoende middelen van bestaan te beschikken om in het eigen levensonderhouden te voorzien.

In de Rotterdamse haven doet de Zeehavenpolitie de controle. Bij een maritieme buitengrens gelden dezelfde regels als bij een luchthavenbuitengrens.

Dienst Justitiële Inrichtingen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) plaatst aan de grens geweigerde vreemdelingen in een grenslogies. Het is de taak van DJI deze vreemdelingen beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De  Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven en pleit bij beroep voor de ketenpartners.