Vertrekgesprekken

Tijdens gesprekken met de vreemdeling bespreekt de regievoerder onder meer welke stappen hij kan ondernemen om zijn vertrek te realiseren en welke hulp hij hierbij nodig heeft.

Het eerste vertrekgesprek vindt zo snel mogelijk plaats nadat de vreemdeling te horen heeft gekregen dat hij het land moet verlaten. De regievoerder wijst de vreemdeling tijdens dit gesprek op zijn verantwoordelijkheid zelfstandig te vertrekken en bespreekt de mogelijkheid gebruik te maken van speciale terugkeerprojecten.

Motiveringscyclus
©DT&V

Bij de gesprekken maakt DT&V gebruik van de Wigk-methodiek: Werken in gedwongen kader. Deze methodiek is erop gericht om belemmeringen voor vertrek zoveel mogelijk weg te nemen en de vreemdeling een duurzame toekomst te bieden. De gesprekken van de regievoerder met de vreemdeling verlopen volgens een methodische motiveringscyclus, waarbij iedere fase zijn eigen dynamiek kent.

Tolk

Om communicatieproblemen te voorkomen, is bij de vertrekgesprekken vaak een tolk aanwezig of beschikbaar via de telefoon.

Geluidsopnamen

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan een geluidsopname te maken van het gesprek met een DT&V-medewerker. Op grond van artikel 139a lid 1 sub 2 van het Wetboek van Strafrecht, artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en artikel 7 AVG mag u als vreemdeling een geluidsopname maken van uw gesprek met een medewerker van de DT&V, echter uitsluitend met diens toestemming en alleen voor eigen gebruik. Dit geldt zowel voor een gesprek in persoon als voor een gesprek via de telefoon.
Voor het maken van geluidsopnamen hanteert de DT&V onderstaande spelregels.

 • De DT&V staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt de DT&V een alternatief aan, bijvoorbeeld het verstrekken van een gespreksverslag.
 • U maakt van tevoren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken. Dit dient u op de volgende manier kenbaar te maken:
  - In geval van een gesprek met een medewerker van DT&V in persoon: u deelt uw verzoek voorafgaand aan het gesprek met de medewerker mee.
  - Bij een telefoongesprek: u deelt op het moment dat u een DT&V-medewerker aan de telefoon heeft mee, dat u voornemens bent het gesprek dat zal volgen op te nemen.
  - In geval van een gesprek met een ambtelijke commissie in bezwaarzaken: u deelt uw verzoek mee aan de voorzitter voordat de zitting van de ambtelijke commissie begint.
 • U verstrekt aan de DT&V een kopie van de opname als de DT&V dat wenst.
 • Geluidsopnamen worden niet bewerkt.
 • Geluidsopnamen worden alleen met wederzijdse toestemming verstrekt aan derden of openbaar gemaakt.
 • Van een gesprek met een DT&V-medewerker mogen geen video-opnames worden gemaakt.

Krijgt u geen toestemming voor het maken van een geluidsopname en bent u het niet eens met de opgegeven reden? Dan kunt u een klacht indienen.