Beroep tegen het asielbesluit

De vreemdeling kan beroep instellen tegen het asielbesluit. Wanneer de rechtbank het beroep gegrond verklaart en het asielbesluit vernietigt, neemt de IND een nieuw besluit op de aanvraag. 

Termijn

In de asielbeschikking staat hoeveel tijd de vreemdeling heeft om beroep in te stellen tegen het asielbesluit. De termijn is één week voor zaken die in de AA zijn afgehandeld en voor zaken die zijn afgedaan als kennelijk ongegrond, niet-ontvankelijk of die buiten behandeling zijn gesteld. In overige zaken geldt een termijn van vier weken. Zie hiervoor artikel 69 lid 1 en 2 van de Vreemdelingenwet. 

Op grond van de bepalingen in artikel 82 van de Vreemdelingenwet heeft een beroep een opschortende werking, tenzij één van de situaties in het tweede lid van toepassing is (bijvoorbeeld als de aanvraag op bepaalde gronden kennelijk ongegrond of niet-ontvankelijk is verklaard, of buiten behandeling is gesteld).

Voorlopige voorziening

Heeft het beroep geen opschortende werking, dan kan de vreemdeling verzoeken om een voorlopige voorziening (vovo) om uitzetting in de beroepsfase te voorkomen. Als de behandeling van de vovo in Nederland afgewacht mag worden, behoudt hij recht op opvang tot de uitspraak er is. Meestal is de uitspraak op de vovo gelijktijdig met de uitspraak op het beroep. Bij een afwijzing van de vovo vóór de uitspraak op beroep eindigt het recht op opvang met inbegrip van de vertrektermijn. 
In sommige gevallen staat in het besluit dat een ingediende vovo niet afgewacht mag worden in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld worden bepaald in sommige herhaalde asielaanvragen.