Over de Leidraad Terugkeer en Vertrek

In tegenstelling tot eerdere versies, is de nieuwe versie van de Leidraad Terugkeer en Vertrek volledig digitaal toegankelijk. Hiermee beogen we recht te doen aan de resultaten uit de enquête die in het eerste kwartaal van 2020 is uitgevoerd. Hieruit bleek dat een nieuwe Leidraad met name gebaat zou zijn bij kortere teksten, overzichtelijkere weergave en doorlopende actualisering.

Sinds de laatste editie van de Leidraad Terugkeer en Vertrek van 16 januari 2015 is er veel veranderd binnen het vertrekproces. Het gevolg hiervan was dat de vorige versie al lange tijd niet meer actueel was en hierdoor zijn meerwaarde verloor.

De herziene versie focust zich, net als het oude stuk, primair op het organiseren van het vertrek van de vreemdeling. De Leidraad Terugkeer en Vertrek biedt een overzicht van de plaats van iedere organisatie in het vertrekproces, de samenwerking tussen de organisaties en de overkoepelende werkafspraken. Er wordt beschreven wat ieders rollen, taken en bevoegdheden bij terugkeer zijn. Hiermee biedt het nieuwe stuk een handelingskader indien de samenwerking om verduidelijking vraagt. Ook optimaliseert het, waar mogelijk, het terugkeerproces door het gezamenlijke terugkeerdoel te omschrijven. Wanneer terugkeer van vreemdelingen niet aan de orde is als gevolg van individuele omstandigheden, biedt het stuk ruimte om, in het kader van de maatschappelijke opgave, in te gaan op andere bestendige oplossingen.

Leeswijzer

De Leidraad is geschreven als handelingskader voor medewerkers zowel binnen als buiten de migratie- cq. vreemdelingenketen. Het is daarmee nadrukkelijk geen protocol of convenant met harde werkafspraken, maar dient als naslagwerk wanneer de samenwerking in de keten om verheldering vraagt. Het kan als bron gebruikt worden om als keten in gezamenlijkheid te komen tot duurzame terugkeer.

De Leidraad focust zich op de koppelvlakken tussen de verschillende organisaties in de keten. Vragen die centraal staan zijn:

  1. Welke organisaties zijn betrokken bij welk proces?
  2. Wie is verantwoordelijk op welk moment?
  3. Welke mogelijkheden heeft welke organisatie om het vertrek van de vreemdeling te kunnen ondersteunen?

In de Leidraad zijn twee focuspunten te onderscheiden. Eerst wordt algemene informatie gegeven over de ketenpartners, samenwerkingspartners, overlegvormen, opvangvormen en manieren van informatieuitwisseling. Daarna wordt in chronologische volgorde dieper ingegaan op de werking van het terugkeerproces, mogelijke oplossingsrichtingen en het signaleren en opschalen van individuele casuïstiek.

Namens het Deelberaad Asiel en de werkgroep Leidraad Terugkeer en Vertrek een goede samenwerking gewenst!

Wijzigingen doorgeven?

Zijn er afspraken gewijzigd? Of ben je iets in de Leidraad tegengekomen dat aangevuld of aangepast moet worden? Mail dan naar redactieraadltv@dtv.minvenj.nl. Eens in de drie maanden zullen alle wijzigingen gereviewd en verwerkt worden.