Privacyverklaring voor sollicitanten

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) respecteert uw privacy. In dit document informeert de DT&V u, als sollicitant, over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen en na verloop van tijd, ook weer verwijderen. De DT&V verwerkt uw persoonsgegevens aan de hand van de eisen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom verwerkt de DT&V uw persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerkt de DT&V van u?
 • Hoe lang bewaart de DT&V uw persoonsgegevens?
 • Hoe beschermt de DT&V uw persoonsgegevens?
 • Welke rechten heeft u wat betreft uw persoonsgegevens?
 • Vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw gegevens door de DT&V?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het gaat om informatie die direct of indirect tot een persoon te herleiden is.

Waarom verwerkt de DT&V uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens heeft als doel de werving en selectie van nieuw personeel voor de DT&V. Het betreft het proces van het aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, dan wel voor stages. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.

Welke persoonsgegevens verwerkt de DT&V van u?

Voor alle gegevens geldt dat we niet meer gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben. We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam, geslacht, geboortedatum, NAW-gegevens, telefoonnummer(s), emailadres(sen);
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs, BSN;
 • Gegevens over opleidingen, cursussen en stages, onder meer vermeld op uw CV;
 • Gegevens over uw (voormalige) functie en gegevens over de aard, de inhoud en de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst;
 • Eventueel uw pasfoto.

Hoe lang bewaart de DT&V uw persoonsgegevens?

Bij afwijzing van sollicitantanten is de bewaartermijn 1 maand na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Indien de sollicitant in portefeuille wordt gehouden is de bewaartermijn 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Dit kan alleen met uw toestemming. Wordt u in dienst genomen dan worden uw gegevens bewaard tot 7 jaar na de administratieve afhandeling van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Hoe beschermt de DT&V uw persoonsgegevens?

De korte bewaartermijn van uw gegevens en de beperkte uitvraag van gegevens zijn onze maatregelen voor het beschermen van uw persoonsgegevens.
Daarnaast is de toegang tot uw gegevens voorbehouden aan een beperkte groep medewerkers binnen de DT&V. Deze medewerkers zijn geautoriseerd op grond van hun functie en de taak die zij hebben in het verwerken van uw gegevens. Diegenen, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, gaan hier zorgvuldig mee om en hebben een geheimhoudingsplicht.

Welke rechten heeft u wat betreft uw persoonsgegevens?

 • Recht op informatie (Artikel 12 AVG);
 • Recht op inzage (Artikel 15 AVG);
 • Recht op rectificatie (Artikel 16 AVG);
 • Recht op gegevenswissing (Artikel 17 AVG);
 • Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG);
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Artikel 20 AVG);
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens (Artikel 21 AVG);
 • Verbod geautomatiseerde besluitvorming (Artikel 22 AVG);
 • Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over rechten op grond van de AVG kunt u vinden in onze algemene privacyverklaring.

Vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw gegevens door de DT&V?

Indien u vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw gegevens door de DT&V hebt, dan kunt u terecht bij het Privacy Office van de DT&V via avg@dtv.minvenj.nl.

Indien u vragen of opmerkingen hebt op personeelsgebied kunt u terecht bij de afdeling Human Resources via vraaghetp@dtv.minvenj.nl

Mocht uw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.