Woo-verzoeken

Iedereen mag bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De Wet open overheid regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar dient wel te voldoen aan de volgende vier criteria:

  1. in het Woo-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  2. het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt, en
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Als het voor de dienst niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Woo-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Via de WOO-contactpersoon kunt u nagaan of de DT&V beschikt over informatie waarnaar u op zoek bent. De Woo-contactpersoon is bereikbaar via: woo@dtv.minvenj.nl.

Woo-besluiten raadplegen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen. Alle (geanonimiseerde) Woo-besluiten met de openbaar gemaakte documenten vindt u op de site van de Rijksoverheid. De naam van de verzoeker staat niet vermeld.
Een aantal beslissingen op Woo-verzoeken kunt u niet inzien. Het gaat dan om individuele dossiers van personen, bedrijven of organisaties.