Schrijnende omstandigheden

In uitzonderlijke gevallen kunnen de omstandigheden van een vreemdeling dusdanig schrijnend zijn, dat wordt besloten een verblijfsvergunning te verlenen. Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft de bevoegdheid om tijdens de eerste aanvraagprocedure (asiel of regulier) ambtshalve een verblijfsvergunning te verlenen op grond van schrijnende omstandigheden, voorkomend uit een samenloop van bijzondere omstandigheden.

De vreemdeling kan bij de reguliere aanvraag bijzondere omstandigheden aangeven of noemen in het asielgehoor. Dit kan alleen in de eerste procedure. Hij moet daarbij nadrukkelijk aangeven waarom de IND naar zijn mening gebruik moet maken van de ambtshalve bevoegdheid. Hij moet de bijzondere omstandigheden onderbouwen met bewijsdocumenten.

De IND gebruikt bij de beoordeling geen lijst van omstandigheden. De IND bekijkt bij elke aanvraag zorgvuldig of sprake is van een samenstel van bijzondere, individuele omstandigheden. Denk daarbij aan:

  • (Ernstige) medische problemen (van één of meerdere gezinsleden)
  • Overlijden in Nederland van een gezinslid
  • Gendergerelateerde aspecten zoals eerwraak en huiselijk geweld
  • Traumatiserende ervaringen die in Nederland hebben plaatsgevonden.

De ambtshalve beoordeling kan alleen tot een verblijfsvergunning leiden als de aangevoerde schrijnende omstandigheden niet binnen een bestaand verblijfsdoel vallen. Als de IND beoordeelt dat sprake is van een schrijnende situatie en niet voldaan wordt aan een verblijfsdoel, krijgt de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.