Omgang met gevoelige informatie

De DT&V gaat zorgvuldig om met gevoelige en asielgerelateerde informatie.

Bij het aanvragen van een laissez-passer worden alleen de daarvoor noodzakelijke identiteit of nationaliteit ondersteunende documenten overlegd aan de diplomatieke vertegenwoordiging. In de aanvraag van vreemdelingen die (ex) asielzoeker zijn wordt geen informatie opgenomen waaruit de asielstatus blijkt. De betreffende afdeling geeft in zowel mondelinge als schriftelijke communicatie alleen aan dat de persoon in kwestie Nederland dient te verlaten.

Wanneer tijdens een presentatie vragen worden gesteld door de diplomatieke vertegenwoordiging over de verblijfsachtergrond van de vreemdeling kan de DT&V hier op antwoorden zonder inhoudelijk in te gaan op de procedure. Ook de vreemdeling is niet verplicht om tijdens de presentatie antwoord te geven op vragen van de diplomatieke vertegenwoordiging over zijn verblijfsachtergrond.

Strafrechtelijke informatie

Ook informatie die betrekking heeft op een mogelijke strafrechtelijke achtergrond van een vreemdeling wordt niet verstrekt, hoewel hier bij sommige landen van afgeweken kan worden. Aan enkele landen wordt wel strafrechtelijke informatie verstrekt. Deze landen volgen het 'ne bis in idem' en respecteren buitenlandse vonnissen.