Reisdocumenten

Terugkeren naar Suriname kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Suriname terug te keren met een geldig paspoort.

Noodpaspoort

De regievoerder voegt bij de opdracht voor een noodpaspoort de volgende stukken.

  • Aanvraag noodpaspoort Suriname.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • De Surinaamse diplomatieke vertegenwoordiging vertrekt een noodpaspoort in plaats van een laissez-passer.
  • Naast het paspoort, de geboorteakte en het identiteitsbewijs is ook het familieboekje en een recent uittreksel van het bevolkingsregister van belang ter ondersteuning van de aanvraag voor een noodpaspoort. Ook het identiteitsnummer, dat in principe elke Surinamer heeft, is van belang.
  • Op basis van de werkafspraken met de Surinaamse autoriteiten wordt het onderzoek bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) direct na de indiening van de aanvraag bij de diplomatieke vertegenwoordiging opgestart.
  • Suriname geeft noodpaspoorten af aan personen van wie de Surinaamse nationaliteit kan worden bevestigd. Als een vreemdeling een bewijs van ‘afschrijving’ CBB overlegt, betekent dit niet dat er geen noodpaspoort zal worden afgegeven. Afschrijving uit het Surinaamse CBB biedt namelijk geen uitsluitsel over de vraag of betrokkene wel of niet de Surinaamse nationaliteit bezit.
  • De diplomatieke vertegenwoordiging adviseert de vreemdeling om bij diefstal of vermissing van het paspoort een proces-verbaal door de politie of de Koninklijke Marechaussee te laten opmaken. Op het proces-verbaal moet vermeld staan dat de vreemdeling de Surinaamse nationaliteit heeft. Dit om eventuele vertraging te voorkomen bij het verkrijgen van een nieuw paspoort in Suriname.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Suriname erkent volgens het Wetboek van strafrecht zowel het ne bis in idem-beginsel als buitenlandse vonnissen. In alle gevallen kan dus strafrechtelijke informatie worden verstrekt. De regievoerder neemt in het geval van strafonderbreking contact op met de directie Strategisch Advies en Juridische Zaken.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk of op verzoek van de diplomatieke vertegenwoordiging in persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een Surinaams noodpaspoort is zeven dagen geldig. Verlengen is niet mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging kan op verzoek en bij opgaaf van een door de vertegenwoordiging geaccepteerde reden, een nieuw noodpaspoort verstrekken.