Documenten

Per 1 februari 2015 geldt de Beheerovereenkomst documenten tussen KMar, Politie, DT&V en IND. Hierin staat waar ingenomen en door de vreemdeling overgelegde originele reis- en identiteitsdocumenten worden bewaard en beheerd. Bureau Documenten van de IND is aangewezen als centrale beheerder van deze documenten.

Inname documenten

AVIM, KMar of Zeehavenpolitie nemen de reis- en identiteitsdocumenten van een vreemdeling in zodra die aangeeft asiel te willen aanvragen en via Nederland het Schengengebied wil inreizen of zich heeft gemeld bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Betrokkene krijgt een bewijs van afgifte en een folder met uitleg over de verdere procedure. 

Indien de vreemdeling via Nederland het Schengengebied wil inreizen, is de grensprocedure van toepassing. Afhankelijk van de lucht- of maritieme haven waar de vreemdeling zich heeft gemeld, worden de documenten onderzocht door de falsificatendesk (FSD Schiphol of ID-desk in Ter Apel vallend onder ECID, het Expertisecentrum Identiteitsfraude) van de KMar te Schiphol, Eindhoven of Ter Apel. In andere gevallen worden de reis- en identiteitsdocumenten op het aanmeldcentrum Ter Apel overgedragen aan de ID desk Ter Apel van de KMar. Na onderzoek stuurt de KMar alle als origineel beoordeelde documenten naar Bureau Documenten te Zwolle, waar de eventuele brondocumenten worden onderzocht en vervolgens bewaard in de kluis.

In de beheerovereenkomst is opgenomen dat de innemende instantie een regierol vervult, als aanspreekpunt blijft fungeren voor de belanghebbende en zo min mogelijk documenten inneemt. 

Paspoorten en ID-documenten en andere documenten die kunnen dienen om de identiteit en nationaliteit te kunnen vaststellen, worden altijd ingenomen. Deze documenten worden mogelijk gebruikt voor het terugkeerproces, bijvoorbeeld om een laissez-passer aan te vragen. Van overige documenten, zoals tickets, diploma’s en certificaten, volstaat een scan. 

Teruggave documenten

In artikel 4.23 Vb en in de Vreemdelingencirculaire C1/2.1 staat dat de grondslag voor het innemen en onder zicht houden van de ingenomen documenten duurt tot het moment waarop de vreemdeling daadwerkelijk vertrekt en het Schengengebied verlaat. De documenten worden weer aan de vreemdeling ter beschikking gesteld op de Luchthaven Schiphol waar hij het document direct voor uitreis kan ophalen.

Op grond van dit beleid krijgt de vreemdeling zijn (echt bevonden) documenten terug in de volgende situaties:

  • Bij een reguliere verblijfsprocedure als het onderzoek is afgerond, het document niet vals is bevonden en duidelijk is dat er geen contra-expertise is aangevraagd
  • Bij de uitreiking van een verblijfsdocument asiel
  • Bij intrekking of het afzien van een asielaanvraag
  • Bij vrijwillige of gedwongen terugkeer.

De vreemdeling krijgt zijn documenten (nog) niet terug zolang de asielprocedure nog loopt, hij nog niet daadwerkelijk is vertrokken of als het document vals/vervalst blijkt. In het laatste geval neemt de KMar het document in.

De DT&V faciliteert de vreemdeling wanneer die het document nodig heeft om zijn vertrek voor te bereiden. Dit kan betekenen dat een medewerker van de DT&V de vreemdeling vergezelt naar een afspraak waarbij het document nodig is. Zo nodig krijgt de vreemdeling een kopie van de ingenomen documenten voor grensoverschrijding en/of identiteitsdocumenten.

In de overeenkomst staat ook van wie de vreemdeling de documenten terugkrijgt:

  • De IND geeft de documenten terug bij het uitreiken van de verblijfsvergunning asiel of op verzoek na intrekking van de asielaanvraag.
  • In geval van zelfstandig vertrek via DT&V krijgt de vreemdeling zijn documenten terug via de regievoerder van DT&V bij daadwerkelijk vertrek. De regievoerder vraagt dan de documenten op bij Bureau Documenten.
  • Indien sprake is van vrijwillig vertrek via IOM, zorgt IOM voor het opvragen en uitreiken van de documenten.
  • Bij gedwongen vertrek krijgt de vreemdeling de documenten terug bij aankomst in het land van terugkeer.

Het beleid over het innemen, onderzoeken en vrijgeven van documenten is vastgelegd in paragraaf C1/2.1 van de Vreemdelingencirculaire.