Informatieuitwisseling en privacy

Voor het delen van persoonsgegevens moet een wettelijke grondslag zijn. De infographic ‘Wegwijzer ad hoc-informatieuitwisseling’ laat de afwegingen zien bij verzoeken om persoonsgegevens van vreemdelingen buiten de gangbare werkprocedures om.

Infographic Wegwijzer delen gegevens
Deze afbeelding is onderaan als pdf opgenomen. Zie voor meer informatie de handreiking incidentele informatieuitwisseling onderaan deze pagina.

Uitwisseling gegevens met IOM

IOM is verantwoordelijk voor zijn eigen vertrektrajecten. Gesprekken tussen de migrant en de IOM-medewerker zijn vertrouwelijk. Gegevens worden alleen verstrekt aan derden met toestemming van de migrant. Bij ondertekening van een Bewijs van Aanvraag voor vrijwillige terugkeer met IOM, geeft de migrant toestemming voor uitwisseling van gegevens met de DT&V en IND. IOM deelt maandelijks per dossier de volgende informatie met de DT&V en IND:

  • nieuwe aanvragen
  • verlengde aanvragen (zestig dagen geldig)
  • intrekkingen en afwijzingen van verzoeken om terugkeer met IOM, inclusief informatie over beschikbaarheid en geldigheid van reisdocumenten
  • vertrekkers, inclusief informatie over te ontvangen (herintegratie)ondersteuning

Verder verstrekt IOM na vertrek een kopie van het reisdocument.

Medische informatie

Voor zorgprofessionals zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van medische informatie in de vreemdelingenketen (zie de handreiking onderaan de pagina). 

Gegevenswoordenboeken Migratieketen

Een juiste interpretatie van informatie voorkomt miscommunicatie, vergissingen en fouten binnen organisaties in de keten en tussen deze organisaties onderling. Om dit te bevorderen zijn de Gegevenswoordenboeken Migratieketen in het leven geroepen. Het betreft hier zowel woordenboeken van afzonderlijke ketenpartners als een overkoepelende Gegevenswoordenboek Migratieketen (GMK).