Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzorgt de opvang en begeleiding van specifieke groepen vreemdelingen in opdracht van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het COA biedt hen veilige huisvesting en middelen van bestaan en ondersteunt de vreemdelingen met gerichte programma's in hun voorbereiding op de toekomst, in Nederland of elders.

Het contact met de vreemdeling staat in het teken van activering, veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid op locatie en is gerelateerd aan zijn fase in de asielprocedure. Doel is de vreemdeling de volgende stap in zijn leven te laten zetten of zich daarop voor te bereiden. In de terugkeerfase is het contact gericht op bewustwording, realiteitsbesef en zelfredzaamheid. De kennis die het COA over de vreemdeling heeft, is van groot belang voor de ketenpartners die ook met de vreemdeling in gesprek zijn.

De opvang en verstrekkingen eindigen van rechtswege na de afwijzende beschikking ex artikel 45 Vreemdelingenwet 2000. Het is aan het COA om de rechtmatigheid te checken en de verstrekkingen stop te zetten wanneer de vreemdeling daarop geen recht meer heeft. Het COA voert dan een afrondend gesprek met de vreemdeling.