De vreemdelingenketen en andere samenwerkingspartners

De DT&V regisseert het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Door persoonlijk contact met de vreemdeling, onder andere door middel van vertrekgesprekken, en overleg met de ketenpartners beoordeelt de regievoerder van de DT&V hoe het vertrek kan worden 'geregisseerd'. Hierbij werkt de DT&V samen met veel partijen.

De vreemdelingenketen wordt gevormd door alle overheidsorganisaties die een directe rol hebben bij het vreemdelingenbeleid en de uitvoering daarvan. IND, COA en DT&V vormen samen de zogenaamde kleine keten. Zij richten zich exclusief op respectievelijk de toelating, opvang en terugkeer van vreemdelingen. De ‘grote’ migratieketen omvat ook het Directoraat Generaal Migratie (Ministerie van Justitie en Veiligheid), de Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Koninklijke Marechaussee, de Raad voor de Rechtsbijstand en de Raad van State.
Verder hebben ook inter- en niet-gouvernementele organisaties zoals IOM, Nidos, VNG, VWN en CoMensha een rol in het terugkeerproces.

Hierna wordt de rol van de belangrijkste organisaties in de keten beschreven, naast DT&V.