De Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toelatings- en naturalisatiebeleid in Nederland. De IND behandelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden.

Als vreemdelingen een eerste negatieve beschikking op hun asielaanvraag hebben gehad, stuurt de IND de DT&V een digitaal overdrachtsdossier (OD). Het OD is voor de DT&V de basis voor het starten van de vertrekprocedure van de vreemdeling. De IND maakt ook OD’s voor vreemdelingen die op grond van artikel 64 Vreemdelingenwet 2000 in COA-opvang zijn geplaatst en op verzoek van de DT&V ook voor vreemdelingen die om bemiddeling door de DT&V hebben gevraagd voor het verkrijgen van (vervangende) reisdocumenten ten behoeve van terugkeer.

De IND draagt daarnaast zorg voor het tijdig aanleveren van wijzigingen in de verwijderbaarheidsstatus, naar aanleiding van besluiten van de IND dan wel uitspraken van de rechter. Deze wijzigingen komen in de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV), zodat ketenpartners hiervan kennis kunnen nemen.

Bij beslissingen in het kader van buitenschuld wordt de IND geadviseerd door de DT&V.