Buiten schuld

Buiten schuld duidt op de situatie dat een vreemdeling al het mogelijke heeft gedaan om uit Nederland te vertrekken, maar dit tegen zijn wil niet lukt.D e vreemdeling kan dan een aanvraag indienen voor een buitenschuldvergunning bij de IND.

De DT&V bemiddelt op verzoek van de vreemdeling bij de terugkeer naar zijn land van herkomst, wanneer het de vreemdeling eerder zelf niet is gelukt om te voldoen aan zijn vertrekplicht. Tijdens de bemiddeling onderzoekt de DT&V aan de hand van het vertrekdossier en de (gestelde) identiteit en nationaliteit van de vreemdeling de terugkeermogelijkheden voor de vreemdeling, met gebruik van het bestaande netwerk met ambassades en vertegenwoordigingen. Wanneer deze bemiddeling niet slaagt en gebleken is dat dit de vreemdeling niet te verwijten valt, kan de DT&V een positief zwaarwegend ambtsadvies opstellen dat ambtshalve wordt verzonden aan de IND. Hierbij geldt dat er geen redelijke twijfel mag zijn over de nationaliteit en identiteit van de vreemdeling.

De nota wordt door de IND gebruikt om ambtshalve een beschikking op te stellen voor een buitenschuldvergunning. 

Voor wat betreft deze vergunning toetst DT&V aan het buitenschuldbeleid en de IND op openbare-ordeaspecten.

Buitenschuldbeleid medisch

Er is ook een positief advies mogelijk als er wel toegang tot het land is, maar fysieke overdracht waarbij voldaan wordt aan de medische voorwaarden, zoals gesteld in het BMA–advies, niet mogelijk is. Dit staat bekend als buitenschuldbeleid medisch.

Buitenschuldbeleid amv

Voor het buitenschuldbeleid voor amv is een bemiddelingsverzoek geen vereiste. Er moet zijn gebleken dat voor de amv in het land waar hij/zij redelijkerwijs toegang toe heeft, geen adequate opvang is en de amv zich actief heeft ingezet om vertrek te realiseren. Daarbij komt dat er geen redelijke twijfel van zijn over de identiteit en nationaliteit. De eerste aanvraag tot verblijf dient te dateren van vóór de vijftiende verjaardag van de amv.