Deelberaad Asiel (DA)

In december 2013 zijn deelberaden ingericht die betrekking hebben op het primaire proces: Asiel, Regulier en Toegang en Toezicht. Daarnaast is er het Deelberaad Keteninformatisering (DKi). De deelberaden zijn medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelen op het gebied van de ketensamenwerking die het Topberaad migratieketen heeft vastgesteld. Het Topberaad migratieketen is het hoogste ambtelijke ketenbrede overleg, waarin alle ketenpartners zijn vertegenwoordigd onder voorzitterschap van de directeur-generaal Migratie.

Onder andere het Ketenbreed Calamiteitenteam, de Multidisciplinaire Teams (Schrijnende Zaken) en de ketenbrede werkgroepen overlastgevers, gezinslocaties, Leidraad Terugkeer en Vertrek rapporteren aan het Deelberaad Asiel.

Betrokken partijen en frequentie

Het Deelberaad Asiel (DA) bestaat uit vertegenwoordigers op directieniveau van de IND, COA en DT&V, aangevuld met vertegenwoordigers van de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee en de directies Regie Migratieketen en Migratiebeleid (Ministerie Justitie en Veiligheid). Ook sluit er een ketenmarinier aan.

De deelberaden worden voorgezeten door een directeur of manager van een van de deelnemende organisaties, en ondersteund door een secretariaat afkomstig van een van de partners.

Het DA overlegt één keer per maand. De vergaderfrequentie kan naar boven bijgesteld worden indien de omstandigheden daarom vragen.
 

Doel overleg

Het DA is verantwoordelijk voor een goed lopend asielproces: van binnenkomst in Nederland tot aan uitstroom (vergunninghouder naar gemeente of uitgeprocedeerde vreemdeling terug naar land van herkomst of elders). Het DA monitort, anticipeert op ontwikkelingen en stuurt op verbeteringen. Het DA pakt tactische asielvraagstukken die verschillende partners betreffen integraal op, maakt afspraken over de samenwerking en lost uitvoeringsvraagstukken op. Het DA monitort de uitvoering van de asielprocessen en samenwerkingsafspraken en maakt afspraken over eventuele bijsturing, waarbij rekening gehouden wordt met de consequenties voor de ketenbrede samenwerking.