Bericht van vertrek

Heeft de meldplichtige zich voor de tweede keer achter elkaar niet gemeld? Of is de bewoner na 48 uur nog niet op komen dagen bij een overplaatsing naar een COA-locatie? Dan geeft het COA dit door aan AVIM. Bij een Dublinclaimant gebeurt dit al bij één keer niet melden. COA controleert dan op locatie of de vreemdeling aanwezig is, in beginsel samen met AVIM. Bij een vreemdeling die administratief is geplaatst, voert het COA de aanwezigheidscontrole telefonisch uit en AVIM via een adrescontrole. Wanneer de vreemdeling niet aanwezig is, maakt de AVIM een digitaal bericht van vertrek op.

De vreemdeling valt in dit geval in de vertrekcategorie ‘zelfstandig vertrokken zonder toezicht’, ook bekend als ‘mob’: ‘met onbekende bestemming vertrokken’. Meld de vreemdeling zich opnieuw voor opvang bij een COA-locatie, dan wordt deze naar het aanmeldcentrum in Ter Apel gestuurd. Daar wordt het recht op opvang getoetst.
 

Vertrek amv

Gezien de kwetsbaarheid van minderjarigen is het van bijzonder groot belang dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in beeld blijven. Als een amv uiterlijk 24 uur lang niet is gezien door COA zonder enig bericht (of eerder indien er een vermoeden is dat de veiligheid van de amv in het geding is), doet COA een melding van vermissing bij de politie. In de volgende gevallen kan er sprake zijn van een MOB: 

  • Het niet op komen dagen bij een overplaatsing (automatisch 48 uur na de datum van de aankomstreservering) naar een amv-opvanglocatie. 
  • Het twee keer achtereenvolgens niet nakomen van de wekelijkse meldplicht bij de AVIM. 
  • Het op acht opeenvolgende dagen niet voldoen aan de dagelijkse inhuisregistratie in een pol-amv. 

Na een constatering van een van de bovenstaande situaties maakt het COA een melding van vertrek bij de AVIM en stelt de AVIM een digitaal bericht van vertrek op. Op basis hiervan onderzoekt de IND of de zaak van de amv buiten behandeling gesteld kan worden. De DT&V sluit, indien van toepassing, de terugkeerzaak af naar aanleiding van de digitale melding bericht van vertrek.
 

Vertrek Dublinclaimant 

Bij Dublinclaimanten met een Dublinbeschikking is één keer niet melden in combinatie met andere indicaties (bijvoorbeeld een lege kamer) voldoende voor AVIM om een digitaal bericht van vertrek op te maken. Met de melding door AVIM dat betrokkene MOB is, kan de uiterste overdrachtsdatum worden opgeschort. 
De asielaanvraag (de M-35H) is hierop in 2020 aangepast. Met deze aanpassing wordt de Dublinclaimant gewezen op de verplichting om wijzigingen direct bij de IND te melden. Dit staat op het aanvraagformulier dat AVIM door alle vreemdelingen laat ondertekenen.

Als een vreemdeling zich weer meldt bij het azc nadat de vreemdeling MOB gemeld is, wordt betrokkene doorverwezen naar Ter Apel.  Daar worden deze vreemdelingen zoveel mogelijk opgenomen in het proces Dublin-IBS. Dit betekent dat zij in bewaring worden gesteld ten behoeve van de overdracht. De DT&V zorgt ervoor dat er zo snel mogelijk een nieuwe overdracht wordt ingepland.  

Als de Dublinclaimant niet meewerkt aan gefaciliteerd vertrek maar wel aanwezig is op het azc, dan zal de vreemdeling staande gehouden, overgebracht en inbewaring gesteld moeten worden. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 

Vertrokken onder toezicht

Het vertrek van de vreemdeling kan zijn waargenomen, bijvoorbeeld door uitzetting of vertrek onder toezicht aan de binnengrenzen. In dat geval is sprake van gedwongen of zelfstandig vertrek onder toezicht en maakt AVIM een ‘bericht van vertrek’ op.