Meldplicht en inhuisregistratie

Als het gaat om de meldplicht en inhuisregistratie werken COA en Politie nauw samen. 

Meldplicht

De meldplicht is een wettelijke taak van de Politie (artikel 54, lid 1 Vreemdelingenwet 2000) in het kader van het vreemdelingentoezicht. De meldplicht is een keer per week, maar kan afgestemd worden op de individuele omstandigheden van de vreemdeling. Zo nodig kunnen daar in het Lokaal Ketenoverleg (LKO) afspraken over worden gemaakt, binnen de wettelijke kaders. 
De overeengekomen frequentie moet aansluiten bij het doel: het houden van toezicht op de vreemdeling. Het stimuleren van terugkeer kan worden meegewogen maar vormt niet de basis voor het handhaven van de maatregel. Als daar naar de mening van DT&V aanleiding toe is, kunnen op locatie afspraken gemaakt worden over de aanwezigheid van DT&V tijdens de meldplicht. De praktische uitvoering wordt overgelaten aan het LKO.

Inhuisregistratie

De inhuisregistratie door COA dient om vast te stellen of de vreemdeling nog in de opvangvoorziening verblijft en aanspraak maakt op voorzieningen. De inhuisregistratie op azc’s geschiedt op basis van artikel 19, lid 1 onder e Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva 2005). Vreemdelingen die zich niet houden aan de inhuisregistratie kunnen een maatregel op grond van het Reglement Onthouding Verstrekkingen opgelegd krijgen. Meerdere malen niet registreren leidt tot kamercontrole.

Onderdak in een vrijheidsbeperkende locatie (vbl of gl) kent geen wettelijke basis, het betreft hier buitenwettelijke opvang’: bewoners vallen niet onder de Rva 2005. ROV-maatregelen zijn dus niet mogelijk op deze locaties. Wel kan het COA op basis van de Incidenten & Maatregelen Regeling overgaan tot inhouding van verstrekkingen wanneer de vreemdeling zich niet houdt aan de inhuisregistratie. 

Controles per type locatie

De meldplicht en inhuisregistratie worden uit efficiencyoverwegingen gecombineerd. Een overzicht per type locatie:

locatie meldplicht Politie      inhuisregistratie COA
col nvt nvt
pol nvt 1x per week
azc 1x per week 1x per week gecombineerd met de meldplicht
amv-opvang 1x per week 2x per dag, waarvan 1x per week gecombineerd met de meldplicht
vbl 5x per week 5x per week gecombineerd met de meldplicht
gl 1x per week 5x per week, waarvan 1x gecombineerd met de meldplicht
sobere opvangplekken spoor 2 1x per week 7x per week, waarvan 1x gecombineerd met de meldplicht
htl 1x per week 2x per dag, waarvan 1x gecombineerd met de meldplicht
ggv nvt nvt
ibo 1x per week 1x per week
administratief geplaatsten 1x per week 1x per week