Directie Toezicht en Maatregelen

De Directie Toezicht en Maatregelen (DTM) bereidt het vertrek uit Nederland voor van vreemdelingen die een vrijheidsbeperkende of -ontnemende maatregel opgelegd hebben gekregen of een straf uitzitten. Deze vreemdelingen vertrekken doorgaans niet zelfstandig, maar onder begeleiding. Dit staat bekend als ‘gedwongen terugkeer’.

Verblijfslocaties

Een vrijheidsbeperkende maatregel is erop gericht de vreemdeling beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland. Bijvoorbeeld door de vreemdeling over te plaatsen naar een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) of een gezinslocatie (GL) van het Centraal orgaan voor de Opvang van Asielzoekers (COA). Op de GL’s verblijven gezinnen met minderjarige kinderen. In het geval van vreemdelingenbewaring verblijft een vreemdeling in een detentiecentrum en kan hij zich alleen binnen het centrum vrij bewegen.

Vreemdelingen in de strafrechtketen

Een speciale categorie zijn vreemdelingen die onder het strafrecht vallen, ook bekend als VRIS’ers (vreemdelingen in strafrecht). Het streven is deze vreemdelingen zoveel mogelijk aansluitend aan hun gevangenisstraf uit te zetten.