Rekenvoorbeeld 2

Situatie: een vreemdeling reist Nederland binnen en wordt de toegang geweigerd. Hij blijkt een misdrijf te hebben begaan en moet een gevangenisstraf uitzitten. Er wordt meerdere keren een vervangend reisdocument (laissez-passer) aangevraagd en de vreemdeling vraagt een verblijfsvergunning aan (toelatingsprocedure). De vreemdeling wordt uiteindelijk begeleid door de Koninklijke Marechaussee terugvervoerd. Voor vertrek heeft op indicatie van de vreemdeling een medisch onderzoek plaatsgevonden. De totale kosten die verhaald worden, komen uit op ruim € 11.550.

De tarieven zijn wettelijk vastgesteld in de tarievenlijst (Bijlage 22 Voorschrift Vreemdelingen 2000). De in dit voorbeeld gebruikte tarieven zijn van 1 januari 2014: inmiddels zijn de prijzen gestegen.

Het aantal benodigde escorts wordt berekend aan de hand van de inzetmatrix escorts.

In geval van variabele kosten, zoals de prijs voor een laissez-passer, bevat de factuur altijd de de nota’s van de werkelijk gemaakte kosten.

Het proces van dag tot dag

29-01-2015

De Koninklijke Marechaussee weigert dhr. V. Reemdeling toegang tot Nederland omdat hij met valse reisdocumenten het land probeert binnen te komen. Hij heeft een boardingpass op zak waaruit blijkt dat hij arriveerde met vlucht AB456 uit land Y.   

30-01-2015

De marechaussee mailt/faxt de vervoerder een removal order voor passagier V. Reemdeling, waarin de optie is aangekruisd dat de vreemdeling nog niet meteen terugvervoerd kan worden. Betrokkene zal eerst zijn straf moeten uitzitten voor het misdrijf dat hij heeft begaan. Gedurende het verblijf in strafdetentie worden geen verblijfskosten doorberekend aan de vervoerder.

03-02-2015

De rechter oordeelt dat dhr. V. Reemdeling tot 15-05-2015 in detentie blijft.   

04-02-2016

Met een boekingsverzoek verzoekt de marechaussee de vervoerder uitvoering te geven aan de terugvoerplicht zoals aangegeven in de removal order. Als gewenste datum van vertrek houdt de marechaussee de einddatum van de strafdetentie aan: 15-05-2016.

Op het boekingsverzoek geeft de marechaussee aan een covering letter te zullen opstellen voor de vreemdeling. Ook geeft de marechaussee in dit verzoek aan dat zij adviseren – na een risicoanalyse - om de betrokkene begeleid terug te vervoeren. De marechaussee heeft voor de begeleiding drie escorts nodig. Deze zijn beschikbaar per 15-05-2016.   

08-02-2016

De vervoerder laat in een brief weten dat vervoer van de vreemdeling naar de plaats van bestemming niet mogelijk is op een covering letter. Hij verzoekt de marechaussee voor de vreemdeling een ( vervangend) reisdocument ( laissez-passer) aan te vragen. De marechaussee speelt dit verzoek door aan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).   

10-02-2016

Om een  laissez-passer te kunnen aanvragen moet duidelijk zijn welke nationaliteit de vreemdeling heeft. De DT&V laat daarom een taalanalyse uitvoeren. De resultaten zijn niet sluitend.De kosten hiervan zijn € 500.

15-02-2016

De DT&V start de aanvraag van een  laissez-passer bij het vermoedelijke herkomstland (land X) met als doel de identiteit/nationaliteit van de vreemdeling vast te stellen en een vervangend reisdocument te krijgen. Bij de aanvraag van het  laissez-passer is gebruik gemaakt van een tolk. De kosten voor aanvraag van een vervangend reisdocument door de DT&V kost € 597. De kosten voor de tolk zijn € 55.

28-02-2016

De vreemdeling is (in persoon) gepresenteerd bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het vermoedelijke land van herkomst. De diplomatieke vertegenwoordiging is gevestigd in Den Haag. De kosten voor het vervoer voor de persoonlijke presentatie (A’dam – Den Haag) zijn € 299,60.

De diplomatieke vertegenwoordiging van land X geeft aan de identiteit/nationaliteit van de vreemdeling niet vast te kunnen stellen en geeft geen reisdocument af.   

01-03-2016

De DT&V start de aanvraag van een  laissez-passer bij het tweede mogelijke herkomstland, land Y. Aanvraag van een vervangend reisdocument door de DT&V kost € 597.

15-03-2016

De vreemdeling is (in persoon) gepresenteerd bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het vermoedelijke land van herkomst. De diplomatieke vertegenwoordiging is gevestigd in Amsterdam. De kosten voor het vervoer voor de persoonlijke presentatie (binnen Amsterdam) zijn € 149,80.

16-03-2016

De diplomatieke vertegenwoordiging van land Y geeft aan de identiteit/nationaliteit van de vreemdeling niet vast te kunnen stellen en geeft geen reisdocument af.   

17-03-2016

De DT&V start de aanvraag van een laissez-passer bij het derde vermoedelijke herkomstland, land Z. Aanvraag van een vervangend reisdocument door de DT&V kost € 597.

20-03-2016

De vreemdeling is (in persoon) gepresenteerd bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het vermoedelijke land van herkomst. De diplomatieke vertegenwoordiging is gevestigd in Brussel. De kosten voor het vervoer voor de persoonlijke presentatie (A’dam – Brussel) zijn € 599,20.

04-04-2016

De diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst van de vreemdeling bevestigt de nationaliteit en geeft een laissez-passer af.    Een laissez-passer voor land Z kost € 120.

05-04-2016

De marechaussee stuur de vervoerder een opvolgend boekingsverzoek. Hierin staat dat er een (vervangend) reisdocument voorhanden is. Ook geeft de marechaussee in dit verzoek aan dat zij adviseren – na een risicoanalyse - om de betrokkene begeleid terug te vervoeren. De marechaussee heeft voor de begeleiding drie escorts nodig. Deze zijn beschikbaar per 15-05-2016, de einddatum van de detentie. Als extra opmerking staat in het opvolgend boekingsverzoek dat de betrokkene gezien zijn medische toestand voor vertrek ‘fit-to-fly’-gekeurd dient te worden.   

15-05-2016

De vreemdeling vraagt direct bij vrijlating verblijf aan in Nederland. De marechaussee stuurt de vervoerder een annuleringsverzoek. Gedurende de periode van de beoordeling van deze aanvraag worden geen verblijfskosten doorberekend aan de vervoerder.

16-06-2016

De verblijfsaanvraag van de betrokkene is afgewezen. De marechaussee stuurt de vervoerder een opvolgend boekingsverzoek, In dit verzoek wordt opnieuw aangegeven dat er een (vervangend) reisdocument voorhanden is en dat betrokkene gezien zijn medische toestand ‘fit-to-fly’-gekeurd dient te worden. De gewenste terugvoerdatum is 19-06-2016.

Ook geeft de marechaussee in dit verzoek aan dat zij adviseren – na een risicoanalyse - om de betrokkene begeleid terug te vervoeren. De marechaussee heeft voor de begeleiding drie escorts nodig. Deze zijn beschikbaar per 19-06-2016.   

18-06-2016

Dhr. V. Reemdeling wordt medisch gekeurd en fit-to-fly beoordeeld. Het medisch onderzoek kost €500. Een fit-to-fly oordeel is maximaal vijf dagen geldig.

19-06-2016

Op de dag van vertrek maakt de vreemdeling amok. De captain van de vlucht weigert de betrokkene en de escorts mee te nemen.

19-06-2016

De marechaussee stuurt de vervoerder een annuleringsverzoek en stuurt meteen een opvolgend boekingsverzoek mee. Hierin worden de eerder genoemde bijzonderheden herhaalt. De gewenste vertrekdatum is 25-06-2016. Er zijn vanaf die dag escorts beschikbaar. 

De vreemdeling verblijft in een grenslogies in afwachting van zijn vertrek uit Nederland.Omdat de vreemdeling niet binnen 48 uur na de op het opvolgend boekingsverzoek vermelde gewenste vertrekdatum (19-06-2016) is vertrokken, kunnen vanaf die datum tot het vertrek van de vreemdeling eventueel gemaakte kosten worden verhaald op de vervoerder.

24-06-2016

Dhr. V. Reemdeling wordt medisch gekeurd en fit-to-fly beoordeeld. Het medisch onderzoek kost €500.

25-06-2016

De vervoerder vervoert V. Reemdeling naar land Z. en maakt daarbij gebruik van escorts van de marechaussee. De kosten voor het vervoer van de uitzetting worden in rekening gebracht.

De vlucht naar land Y duurt 5 uur. De marechaussee zet hierbij drie escorts in. Na aankomst in land Y hebben de escorts 14 uur in dat land verbleven.

Kosten per escort

  • Salariskosten: Heenreis: (2 + 5 + 1) x € 63,78 = € 510,24
  • Vergoeding voor verblijf (lay-over kosten): = € 574,02
  • Terugreis: (2 +5 + ½ ) x € 63,78 = € 478,35
  • 14 uren -/- 1 uur afhandeling na heenreis -/- 2 uren inchecken vóór terugreis = 11 uren. (per tijdseenheid van 24 uur = max. 8 uren x uurtarief + resterende deel x 1/3 uurtarief) 11 uur bestaat uit 8 uren x € 63,78 + 3 uren x 1/3 van € 63,78 = € 574,02.

Vliegvergoeding

  • Heenreis: 5 x € 17,05 = € 85,25
  • Terugreis: 5 x € 17,05 = € 85,25 Onkostenvergoeding: 1 x € 13,50 = € 13,50
  • 2 + 5 + 14 + 5 + ½ = 26½ = 1 tijdseenheid van 24 uren + 2½ uren resterend)
  • De kosten voor het vervoer voor de uitzetting (Amsterdam-Amsterdam) bedragen €149,80.

Datum voornemen

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) stuurt voorafgaand aan de factuur een voornemen, bestaande uit een kostenoverzicht, relevante stukken ter onderbouwing van de kostgen en motivering per geval. De reactietermijn op het voornemen is 4 weken.

Datum nota: De DT&V stuurt de vervoerder een factuur voor de gemaakte kosten. De Nederlandse staat verhaalt de kosten van de escorts, de medische keuringen, verblijfskosten (vanaf 19-06-2014) en de kosten gemaakt voor het vervangend reisdocument op de vervoerder. De DT&V rekent maximaal € 500 administratiekosten voor het afhandelen van de factuur.