Terugkeerbesluit en inreisverbod

Nederland kent strenge maar rechtvaardige regelgeving met betrekking tot vreemdelingen.

Nederland verwelkomt migranten die een bijdrage leveren aan de samenleving en biedt bescherming aan personen die hun land van herkomst hebben moeten ontvluchten. Elk verzoek om toegelaten te worden wordt dan ook zorgvuldig beoordeeld. Dit doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wie een verblijfsvergunning krijgt, moet integreren in de Nederlandse samenleving. Wie niet tot Nederland wordt toegelaten, of van wie het recht op verblijf is beëindigd, is hier illegaal en moet Nederland verlaten.

Terugkeerbesluit

Een vreemdeling die geen recht meer heeft op verblijf of illegaal wordt aangetroffen krijgt een terugkeerbesluit. Dit is een brief waarin staat dat hij het land binnen een bepaalde termijn moet verlaten. Binnen deze termijn moet de vreemdeling zijn eigen vertrek uit Nederland regelen. Met of zonder hulp van de DT&V, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of non-gouvernementele organisaties (ngo's).

Inreisverbod

Het inreisverbod is een verbod op toegang tot het Schengengebied voor een bepaalde tijd. Een vreemdeling die niet binnen de in het terugkeerbesluit gestelde termijn vertrekt, kan een inreisverbod opgelegd krijgen voor maximaal vijf jaar. Een vreemdeling met criminele antecedenten kan een inreisverbod voor een langere duur opgelegd krijgen. Wie ondanks het inreisverbod in Nederland blijft, is strafbaar.