De vreemdelingenketen en andere partners

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) is onderdeel van de vreemdelingenketen. Iedere organisatie binnen de keten heeft zijn eigen taak. DTenV is verantwoordelijk voor het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

De vreemdelingenketen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Toegang Toelating Toezicht Terugkeer
  • Nationale Politie
  • Koninklijke Marechaussee
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • Nationale Politie
  • Koninklijke Marechaussee
  • Dienst Terugkeer en Vertrek
  • Nationale Politie
  • Koninklijke Marechaussee

DTenV valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De zogenaamde Vreemdelingenketen (ook vaak 'Kleine Keten' genoemd) bestaat uit de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De IND beslist over toelating van vreemdelingen, het COA ontfermt zich over de opvang van vreemdelingen en de DT&V is verantwoordelijk voor de terugkeer van vreemdelingen
Beeld: ©Dienst Terugkeer en Vertrek

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden. IND draagt vreemdelingen over aan de DT&V die een eerste negatieve beschikking op hun asielaanvraag hebben gehad. Daarnaast adviseert de DT&V de IND bij beslissingen in het kader van buitenschuld.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de organisatie die zorgt voor opvang en begeleiding van vreemdelingen. In opdracht van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid biedt het COA mensen in een kwetsbare positie (tijdelijke) huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of ergens anders. De DT&V werkt nauw samen met het COA bij het voorbereiden en begeleiden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder verblijfsrecht, bij hun vertrek uit Nederland.

Andere samenwerkingspartners

Werken binnen en buiten de vreemdelingenketen gebeurt nooit alleen. De DT&V werkt intensief samen met een aantal belangrijke partners:

Politie (AVIM)

De politie is belast met het toezicht op rechtmatig verblijf van vreemdelingen. Daarbij richt zij zich vooral op het voorkomen van wantoestanden (misbruik, uitbuiting) en voorkoming en bestrijding van verstoring van de openbare orde en de rechtsorde.

Koninklijke Marechaussee (KMar)

Eén van de taken van de Koninklijke Marechaussee (KMar) is het grenstoezicht op de luchthavens en in de zeehavens in Nederland. Personen die het Schengengebied via Nederland willen in- of uitreizen passeren een grensdoorlaatpost en ondergaan een persoonscontrole. De KMar voert deze controles uit.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen. Een voorbeeld hiervan is het in bewaring stellen van vreemdelingen die gedwongen het land moeten verlaten.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is een belangrijke partner, onder andere in het kader van het maken van afspraken met (immigratie)autoriteiten van landen van herkomst. Daarnaast is het ministerie partij in het ontwikkelen van landenstrategieën op het gebied van vertrek en terugkeer.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

De ondersteuning van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bestaat onder meer uit voorlichting en advies, het faciliteren van het vervoer en bemiddeling bij reisdocumenten.

Nederlandse gemeenten

De samenwerking met gemeenten, en ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is een belangrijke factor bij de consequente uitvoering van het terugkeerbeleid. Ook delen de DT&V en gemeenten informatie die van belang is voor de uitvoering van het terugkeerbeleid.

Stichting Nidos

Stichting Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen.