Reisdocumenten

Terugkeren naar Mongolië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Mongolië terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

 • Aanvraag laissez-passer Mongolië, door de vreemdeling ingevuld in het Mongools, inclusief Nederlandse vertaling.
 • 1 recente digitale kleurenpasfoto met een witte achtergrond.
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

 • Let op de correcte spelling van de eigen naam en van namen van familieleden, geboorteplaats, laatste adres in Mongolië en voormalige werkgevers, scholen, universiteiten, et cetera.
 • Vul op het aanvraagformulier bij 'huidig woonadres' geen asielzoekerscentrum, gezinslocatie of bewaringslocatie in.
 • Geef op de laissez-passer opdracht, indien bekend, duidelijk de verschillende spellingsmogelijkheden aan van de naam van de vreemdeling. Deze namen worden opgenomen in de aanbiedingsbrief. Het is mogelijk dat de naam van een vreemdeling op een bepaald moment gewijzigd is. De vreemdeling zal op basis van zijn nieuwe naam, hoewel officieel, niet gevonden worden in het registratiesysteem. Het is daarom van groot belang dat de regievoerder doorvraagt naar de oorspronkelijke naam van de vreemdeling.
 • Bij B 'Reden aanvraag laissez-passer': indien de vreemdeling zelf het formulier niet wil invullen, kan de regievoerder bij de optie 'Overig/toelichting' het volgende vermelden: 'Afgifte reisdocument met behulp van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid'.
 • Bij C 'Benodigde stukken aanvraag laissez-passer': bij het gedeelte 'tot wie heeft u zich gewend' kan vermeld worden; 'ministerie van Justitie en Veiligheid, DT&V'.

Belangrijk

 • Per 1 januari 2012 wordt bij afgifte van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort in Mongolië standaard vingerafdrukken afgenomen. De bij de laissez-passer aanvraag meegezonden vingerafdrukken helpen bij het onderzoek naar de identiteit en nationaliteit door de Mongoolse autoriteiten.
 • Voor in Nederland geboren kinderen moet een internationale geboorteakte worden meegestuurd, inclusief een vertaling in het Mongools.
 • (Kopie) documenten en het registratienummer zijn belangrijk ter ondersteuning van de laissez-passer aanvraag.
 • De laissez-passer aanvraag kan worden bespoedigd als de vreemdeling documenten opvraagd via familie in Mongolië. 
 • Vaststelling van identiteit en/of nationaliteit gebeurt aan de hand van een onderzoek in het basisregistratiesysteem in Mongolië. In het registratiesysteem wordt in eerste instantie gezocht op naam, geboortedatum en registratienummer.
 • De opbouw van de naam van Mongoolse onderdanen is als volgt: de voornaam van de vader/moeder wordt de achternaam van het kind.
 • De autoriteiten geven een laissez-passer af als de persoonsgegevens van de vreemdeling getraceerd kunnen worden in het centrale registratiesysteem. Daarmee is aangetoond dat de vreemdeling de Mongolische nationaliteit heeft. De diplomatieke vertegenwoordiging stelt dat als een vreemdeling daadwerkelijk uit Mongolië komt en de juiste personalia opgeeft, deze bij onderzoek in het centrale registratiesysteem gevonden wordt.
 • Als de persoonsgegevens niet worden teruggevonden in het registratiesysteem en een presentatie in persoon niets heeft opgeleverd, wordt de laissez-passer aanvraag afgewezen. Echter, als de vreemdeling aangeeft vrijwillig te willen terugkeren, bijvoorbeeld met ondersteuning van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), en kan onderbouwen daadwerkelijk uit Mongolië afkomstig te zijn, dan kan de diplomatieke vertegenwoordiging besluiten om alsnog een laissez-passer af te geven. 

Voor kinderen

De diplomatieke vertegenwoordiging maakt voor een kind een apart laissez-passer op. Hiervoor is een presentatie in persoon aan de vertegenwoordiging nodig. 

Bij afgifte van een laissez-passer voor een kind is de tenaamstelling als volgt.

 • Als de ouders formeel getrouwd zijn, krijgt de minderjarige de naam van de vader.
 • Als de moeder niet formeel getrouwd is, dan krijgt de minderjarige de naam van de moeder. Dit kan dus afwijken van de internationale geboorteakte.
 • Voor zowel zelfstandig vertrek als gedwongen terugkeer geeft de diplomatieke vertegenwoordiging in principe op korte termijn een laissez-passer af.

Aanvullend verzoek om identiteitsonderzoek

Een eventueel aanvullend verzoek om identiteitsonderzoek via het Mongoolse ministerie van Buitenlandse Zaken loopt via de directie Internationale Aangelegenheden en dient aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • Namen van de vreemdeling en diens familieleden zijn geschreven in het Mongools.
 • Er is aangegeven welk deel van de naam van de vreemdeling van moeders- of vaderszijde is.
 • Overige informatie is opgesteld in het Engels.
 • Aanvullende gegevens, zoals geboortedata en adressen van de ouders, vergroten de kans op succesvolle afronding van het onderzoek aanzienlijk. 

Verstrekken strafrechtelijke informatie

In overleg met afdeling Strategisch Advies en Juridische Zaken wordt strafregelijke informatie verstrekt aan de diplomatieke vertegenwoordiging.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. Als er kinderen zijn dan moeten deze aanwezig zijn bij de presentatie. De diplomatieke vertegenwoordiging neemt tijdens de presentatie uitgebreid de tijd voor de vreemdeling(en). Van belang is dat de juiste naam opgegeven wordt.

De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Twee maanden. Verlengen is mogelijk als er een goede reden is.