Directie Internationale Aangelegenheden

Bij de terugkeer van vreemdelingen, is het belangrijk dat zij veilig kunnen afreizen naar hun land van herkomst. Hier ligt onder andere de taak van de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA) van de DT&V.

Goede nationale en internationale contacten zijn erg belangrijk om de terugkeer van vreemdelingen goed te laten verlopen. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de diplomatieke vertegenwoordigingen van herkomstlanden, die gevestigd zijn in Nederland en België.
 

Terug- en Overnameovereenkomsten

DIA verzorgt ook aanvragen voor een akkoord in het kader van terug- en overnameovereenkomsten. Die hebben als doel de terugname van wederzijdse onderdanen en de overname van vreemdelingen uit die landen te vergemakkelijken, en daarvoor onder andere procedures en termijnen vast te stellen. De DT&V kan dan op basis van dit akkoord een reisdocument aanvragen.

Verschillende categorieën vreemdelingen

DIA is daarnaast betrokken bij het vertrek van bijzondere categorieën vreemdelingen, zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv), vreemdelingen die een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid of vreemdelingen met bijzondere medische omstandigheden. Dit vraagt goede relaties met ketenpartners en intensieve contacten met organisaties en autoriteiten in het buitenland.

Subsidies

DIA is daarnaast bezig met de financiering van projecten die vreemdelingen ondersteunen bij zelfstandige en duurzame terugkeer. De gelden voor deze subsidies worden beschikbaar gesteld door de ministeries van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. De projecten worden uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), VluchtelingenWerk Nederland (VWN) en door in Nederland gevestigde non-gouvernementele organisaties (ngo’s).