Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek 2023 (OZV 2023)

Via de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek 2023 (OZV 2023) financiert de DT&V projecten van niet-gouvernementele organisaties die herintegratieondersteuning verstrekken aan vreemdelingen. Daarnaast worden via deze regeling projecten gesubsidieerd voor vertrekondersteuning van gemeenschapsonderdanen, gericht op daadwerkelijk vertrek uit Nederland.

Let op: De regelgeving wordt nog aangepast. De 1e wijziging van de OZV-regeling 2023 zijn de openstelling van een nieuw aanvraagtijdvak, het nieuwe subsidieplafond en een aantal kleine tekstuele wijzigingen. De inhoud en voorwaarden uit de OZV-regeling 2023 van 6 juli 2023, nummer 4718821, blijven onverminderd van kracht.  

Herintegratieondersteuning

Het terugkeerbeleid is erop gericht de zelfstandige en duurzame terugkeer te bevorderen van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. De DT&V vindt het belangrijk dat zij worden bewogen tot terugkeer, zich voorbereiden op zelfstandig vertrek en ondersteuning krijgen bij de herintegratie in het land van herkomst. Daarom stelt de DT&V subsidie beschikbaar voor projecten die tot doel hebben het zelfstandig vertrek van vreemdelingen uit Nederland te bevorderen door hen te ondersteunen bij het zelfstandige vertrek en de herintegratie in het land van herkomst of bestemming. Dit met als doel om onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland te voorkomen of te beëindigen.

De nadruk moet liggen op activiteiten die erop gericht zijn vertrekplichtige vreemdelingen te bewegen tot zelfstandig vertrek uit Nederland. Het project dient zich te richten op specifieke doelgroepen. Onder specifieke doelgroep wordt onder andere verstaan vreemdelingen uit een bepaald land of bepaalde regio van herkomst, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en gezinnen met minderjarige kinderen.

In de landenlijst herintegratieondersteuning staat de nationaliteit vermeld van de vreemdelingen die in aanmerking komen voor herintegratieondersteuning. Alleen vreemdelingen die de nationaliteit bezitten van een land dat op deze lijst vermeld staat, komen in aanmerking voor deelname aan herintegratieprojecten die via de Subsidieregeling OZV worden gefinancierd.

De basisvertrekondersteuning bedraagt tussen €40-€200 (afhankelijk van de nationaliteit). De herintegratieondersteuning bedraagt maximaal €1.800 per volwassene en €2.800 per minderjarige. Hiervan mag maximaal €300 bestaan uit een financiële bijdrage. Het overige bedrag mag alleen in natura (goederen en diensten) worden verstrekt. Meer informatie is te vinden onder Ondersteuning bij herintegratie.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft in 2024 een nieuw tijdvak ingesteld en een subsidieplafond ter hoogte van € 2.700.000,- opengesteld voor doelgroep A (vreemdelingen). Niet-gouvernementele organisaties kunnen van 1 februari 2024 tot en met 31 juli 2024 een subsidieaanvraag indienen voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van zelfstandig vertrek van vreemdelingen uit Nederland en hun herintegratie in het land van herkomst of bestemming.

Vertrekondersteuning gemeenschapsonderdanen

In Nederland verblijven ongeveer 400 duizend arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa, zogeheten EU-arbeidsmigranten. Een deel van hen lukt het niet om (voldoende) werk te vinden en zich financieel en maatschappelijk te handhaven in Nederland. Vanuit de OZV-regeling worden projecten gefinancierd die zich richten op het vrijwillige vertrek en herintegratie van deze EU-burgers die sociaal-maatschappelijke begeleiding voor het regelen van hun terugkeer nodig hebben. In de landenlijst gemeenschapsonderdanen staan de nationaliteiten vermeld die onder de doelgroep vallen.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft besloten voor deze doelgroep voor het jaar 2024 geen subsidie ter beschikking te stellen en geen nieuw aanvraagtijdvak te openen.

Voorwaarden en verplichtingen

De voorwaarden en verplichtingen die aan het verstrekken en verkrijgen van een subsidie verbonden zijn, staan beschreven in de Subsidieregeling OZV 2023 en de Handleiding Projectadministratie.

Documenten