Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV)

Via de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) financiert de DT&V projecten van niet-gouvernementele organisaties die herintegratieondersteuning verstrekken aan vreemdelingen. Daarnaast worden via deze regeling projecten gesubsidieerd voor vertrekondersteuning van gemeenschapsonderdanen, gericht op daadwerkelijk vertrek uit Nederland.

Herintegratieondersteuning

Het terugkeerbeleid is erop gericht de zelfstandige en duurzame terugkeer te bevorderen van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. De DT&V vindt het belangrijk dat zij worden bewogen tot terugkeer, zich voorbereiden op zelfstandig vertrek en ondersteuning krijgen bij de herintegratie in het land van herkomst. Daarom stelt DT&V subsidie beschikbaar voor projecten die tot doel hebben het zelfstandig vertrek van vreemdelingen uit Nederland te bevorderen door hen te ondersteunen bij het zelfstandige vertrek en de herintegratie in het land van herkomst of bestemming. Dit met als doel om onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland te voorkomen of te beëindigen.

De nadruk moet liggen op activiteiten die erop gericht zijn vertrekplichtige vreemdelingen te bewegen tot zelfstandig vertrek uit Nederland. Het project dient zich te richten op vertrek uit een specifieke regio in Nederland of een specifieke doelgroep. Onder een Nederlandse regio wordt bijvoorbeeld een of meer aaneengesloten provincies of een van de vijf grote steden met de daar omliggende regio verstaan. Onder specifieke doelgroep wordt onder andere verstaan vreemdelingen uit een bepaald land of bepaalde regio van herkomst, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en gezinnen met minderjarige kinderen.

De subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde, niet-gouvernementele organisatie met rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht. Om de terugkeeractiviteiten op elkaar af te stemmen, wisselen de subsidieontvanger en de DT&V actief informatie uit over vreemdelingen die deelnemen aan een terugkeerproject. De subsidieontvanger legt de deelname van iedere vreemdeling aan het project ter goedkeuring voor aan de DT&V door middel van het daartoe bestemde verificatieformulier. De DT&V toetst of de vreemdeling voldoet aan de doelgroepvereisten. De subsidieontvanger dient de DT&V tevens maandelijks te informeren over de voortgang van het ondersteuningstraject en de voorbereiding van het feitelijke vertrek van iedere deelnemer.

Vertrekondersteuning gemeenschapsonderdanen

In Nederland verblijven ongeveer 400 duizend arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa, zogeheten EU-arbeidsmigranten. Een deel van hen lukt het niet om (voldoende) werk te vinden en zich financieel en maatschappelijk te handhaven in Nederland. Er is subsidie beschikbaar voor projecten gericht op EU-burgers die niet over voldoende financiële middelen beschikken om op eigen gelegenheid uit Nederland te vertrekken en hierbij sociaal-maatschappelijke begeleiding nodig hebben. In de landenlijst gemeenschapsonderdanen staan de nationaliteiten die onder de doelgroep vallen.

Het moet gaan om projecten die ondersteuning bieden bij het daadwerkelijke vertrek uit Nederland en indien nodig bij de herintegratie in het land van herkomst. Het project dient een landelijke dekking te hebben. Dat wil zeggen dat het vertrek van gemeenschapsonderdanen uit alle delen van Nederland mogelijk gemaakt moet worden.

Subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde, niet-gouvernementele organisatie met rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht die minstens vijf jaar ervaring heeft met het uitvoeren van een landelijk terugkeerproject dat gericht is op de terugkeer van EU-burgers (gemeenschapsonderdanen). De subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de subsidiabele kosten. De overige kosten van het project dienen gefinancierd te worden door Nederlandse gemeenten. Bij de subsidieaanvraag dient een cofinancieringsverklaring van de gemeenten meegestuurd te worden.
De subsidieontvanger is zelf verantwoordelijk voor het toetsen of een deelnemer voldoet aan de doelgroepvereisten. De deelname van individuele personen hoeft niet ter goedkeuring aan de DT&V voorgelegd te worden.

Voorwaarden en verplichtingen

De voorwaarden en verplichtingen die aan het verstrekken en verkrijgen van een subsidie verbonden zijn, staan beschreven in de Subsidieregeling OZV 2019 en de Handleiding Projectadministratie. Onder de projectadministratie vallen ook de financiële administratie en de deelnemersadministratie.

Documenten