Ondersteuning bij herintegratie

In sommige gevallen komen vreemdelingen die zelfstandig vertrekken uit Nederland, naast de basisvertrekondersteuning, in aanmerking voor herintegratieondersteuning.

De herintegratieondersteuning wordt verstrekt door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Nederlandse ngo’s zoals Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Goedwerk Foundation, Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS), Stichting Solid Road en Stichting WereldWijd. De ondersteuning is beschikbaar voor vreemdelingen die voldoen aan de voorwaarden voor de basisvertrekondersteuning (zie de REAN landenlijst) en de nationaliteit hebben van een door de OESO erkend ontwikkelingsland waarvoor een visumplicht geldt om naar Nederland te reizen. De nationaliteiten die in aanmerking komen voor herintegratieondersteuning staan vermeld in de landenlijst herintegratieondersteuning.

Financieel en in natura

Herintegratieondersteuning bestaat uit extra financiële ondersteuning en/of ondersteuning in natura, met als doel het mogelijk te maken een nieuw bestaan op te bouwen in het land van herkomst. De herintegratieondersteuning bedraagt maximaal €1.800 per volwassene en €2.800 per minderjarige. Hiervan mag maximaal €300 bestaan uit een financiële bijdrage. Het overige bedrag mag alleen in natura (goederen en diensten) worden verstrekt. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij:

  • voorbereiding op terugkeer door middel van ‘empowerment’
  • contact leggen met familie
  • het (her)verkrijgen van brondocumenten
  • het vertalen van certificaten en diploma’s
  • het volgen van een vakopleiding of cursus
  • het opstellen van een individueel herintegratieplan;
  • ondersteuning in het land van herkomst bij de uitvoering van het individuele herintegratieplan in de vorm van het opzetten van een klein bedrijf, het zoeken van werk, het volgen van een opleiding of het zoeken van huisvesting.

Terugkeerprojecten

Het kabinet stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor projecten om ex-asielzoekers weer een toekomst in hun land van herkomst te bieden als zij zelfstandig terug gaan. De terugkeerprojecten worden uitgevoerd door de IOM en Nederlandse ngo’s zoals Goedwerk Foundation, ROS, Solid Road, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting WereldWijd.


 

Informatie voor vreemdelingen

Op de pagina’s hierna staat een overzicht van alle projecten die terugkeerondersteuning verstrekken. Daarnaast biedt de site RefugeeHelp - Terugkeer naar je land van herkomst informatie over zelfstandige terugkeer in veel verschillende talen. Op deze website staat per land aangegeven welke terugkeerprojecten hier actief zijn.

Microkrediet na terugkeer

Vreemdelingen kunnen na terugkeer de mogelijkheden onderzoeken voor microkrediet. Microkredieten zijn kleine leningen voor beginnende ondernemers, die daarmee de kans krijgen aan hun toekomst te bouwen. Een van de grootste partijen op dit gebied is Oikocredit. Oikocredit verstrekt via lokale partners microkredieten aan mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië: in totaal in meer dan zeventig landen. Behalve in financiering wordt ook voorzien in trainingen ondernemersvaardigheden.
Zie voor informatie over internationaal ondernemen de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.