Instroom- en vertrekcijfers

Hierbij actuele cijfers van de DT&V, afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond om te voorkomen dat herleiding tot een specifieke vreemdeling mogelijk is. Vanwege de afronding kunnen bij de optelling afwijkingen ontstaan ten opzichte van het jaartotaal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een lijst van minder voorkomende nationaliteiten. 

Instroom

Instroom
InstroomINDNPKMarOverige
201813000316010801770
201915640308012602570
2020978023507201820
2021920023208801440
2022659024508402740
tot en met oktober 20231016022907601950

De instroom bestaat grotendeels uit overdrachtsdossiers van ketenpartners. DT&V krijgt de meeste dossiers vanuit de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit gaat vooral om vreemdelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen. Daarnaast komt het voor dat de Politie (Nationale Politie of NP), de Zeehavenpolitie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) vreemdelingen aantreffen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Ook hun dossiers worden in de regel aan de DT&V overgedragen.

In de categorie 'Overige' vallen dossiers die DT&V zelf opvoert. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een vreemdeling zelf de DT&V verzoekt om bemiddeling bij terugkeer. 

DT&V Brontabel als csv (205 bytes)

Vertrek

Vertrek
VertrekZelfstandig vertrekGedwongenZelfstandig zonder toezicht
2018361026508620
2019446027609660
2020263016506880
2021210016305600
2022245018504310
tot en met oktober 2023282019903960

Als een vreemdeling zonder recht op verblijf Nederland uit eigen beweging verlaat, geholpen door IOM, een ngo of de DT&V, staat dit bekend als zelfstandig vertrek of vrijwillig vertrek. De KMar maakt een vertrekbericht op nadat zij de grens zijn gepasseerd. Het merendeel van de vreemdelingen die aantoonbaar vertrekken, doet dit zelfstandig. Bij een deel van de vertrekkende vreemdelingen is sprake van gedwongen vertrek. Zij worden vanuit het detentiecentrum of de penitentiaire inrichting naar het vliegtuig gebracht. Het is mogelijk dat escorts van de Koninklijke Marechaussee meevliegen met de vreemdeling. Dit is in een beperkt aantal zaken nodig. 

Zelfstandig vertrek zonder toezicht is ook wel bekend als 'vertrokken met onbekende bestemming'. In dat geval heeft de vreemdeling zich heeft onttrokken aan het zicht van de overheid. DT&V weet dan niet waar de vreemdeling is en het vertrekproces kan geen doorgang vinden. Van deze personen is niet vast te stellen of zij Nederland hebben verlaten of de illegaliteit zijn ingegaan.

DT&V Brontabel als csv (213 bytes)

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek wordt geboden in de vorm van basisvertrekondersteuning en herintegratieondersteuning. Beide worden geboden door IOM. Daarnaast zijn er ngo’s die herintegratieondersteuning aanbieden. Zij krijgen hiervoor subsidie van DT&V.
Ook vanuit de Europese organisatie Frontex wordt terugkeerondersteuning aangeboden (Joint Reintegration Services). Op dit moment is de terugkeer via Frontex nog beperkt. Dit is daarom niet in de cijfers meegenomen.

2018 2019 2020 2021 2022
Basisvertrekondersteuning IOM 2150 3040 1820 1502 1514
Herintegratieondersteuning IOM 630 601 844
Herintegratieondersteuning OZV-projecten (ngo's) 100 130 120

Bestemming bij aantoonbaar vertrek (zelfstandig en gedwongen)

De meeste vreemdelingen die onder toezicht van de overheid vertrekken, gaan terug naar het land van herkomst. Een ander deel vertrekt naar een andere EU-lidstaat waar zij eerder asiel hebben aangevraagd. Een kleine groep reist naar een ander land waar zij langdurig kunnen verblijven.

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met oktober 2023
Land van herkomst 3960 4340 2740 2620 2750 3070
Dublin-lidstaat 1850 2420 1.280 850 970 1240
Ander land 460 450    250 260 580 490
Totaal 6270 7210  4280 3730 4300 4800

N.B. In verband met een correctie in de onderverdeling van vertrek naar een Dublin-lidstaat of ander land kunnen de in de periode augustus 2022 tot en met maart 2023 getoonde cijfers afwijken van de nu getoonde cijfers over het uitstroomjaar 2022. De uitstroomtotalen klopten wel.

Top 5 nationaliteiten instroom

Hier staan de meest voorkomende (vermoedelijke) nationaliteiten van de vreemdelingen die instromen bij DT&V.

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met oktober 2023
1 Albanese Nigeriaanse Nigeriaanse Nigeriaanse Marokkaanse Marokkaanse
2 Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse Syrische Algerijnse
3 Algerijnse Moldavische Algerijnse Iraanse Nigeriaanse Syrische
4 Iraakse Algerijnse Syrische Algerijnse Algerijnse Nigeriaanse
5 Syrische Iraakse Iraanse Syrische Oekraïense Moldavische

Top 5 nationaliteiten vertrek

Bij de vreemdelingen die zijn vertrokken uit Nederland, komen de genoemde nationaliteiten het meest voor. Het gaat hier zowel om aantoonbaar als niet-aantoonbaar vertrek.

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met oktober 2023
1 Albanese Marokkaanse Nigeriaanse Marokkaanse Marokkaanse Algerijnse
2 Marokkaanse Nigeriaanse Marokkaanse Algerijnse Algerijnse Marokkaanse
3 Iraakse Moldavische Algerijnse Nigeriaanse Nigeriaanse Nigeriaanse
4 Afghaanse Algerijnse Syrische Albanese Syrische Syrische
5 Algerijnse Iraakse Iraakse Syrische Oekraïense Moldavische

Inbewaringstellingen

Uitgeprocedeerde vreemdelingen die niet meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst of overdracht aan een ander EU-land kunnen in bewaring gesteld worden, als uiterste middel om hen beschikbaar te houden voor vertrek.Daarnaast kan de KMar vreemdelingen zonder recht op verblijf aan de grens in bewaring stellen.

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met oktober 2023
Artikel 59 (onrechtmatig in Nederland) 3300  3720 2320 2880 2580 2700
Artikel 6 (grensdetentie)     340     240    230 310 340 430
Totaal  3640  3960  2550 3190 2920 3130

Vertrek vanuit bewaring

Een deel van de vreemdelingen die in bewaring zijn gesteld, verlaat het land daadwerkelijk vanuit het detentiecentrum. Een ander deel komt vrij. Dit gebeurt als er geen zicht meer bestaat op vertrek, bijvoorbeeld omdat de betrokken autoriteiten geen reisdocumenten afgeven. Ook is het mogelijk dat de vreemdeling een nieuwe juridische procedure is gestart die in Nederland afgewacht mag worden. Verder kan het beleid zijn gewijzigd waardoor gedwongen vertrek niet meer aan de orde is. Zie ook de ‘stoplichten’ in de infographic over het terugkeerproces.

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met oktober 2023
Zelfstandig vertrek   380   550   380

420

170 230
Gedwongen vertrek 1890 1950 1170 1070 1300 1440
Zelfstandig vertrek zonder toezicht    790    810    710 730 620 540
Totaal 3050 3310 2260 2220 2090 2200

Vertrek uit de Penitentiaire Inrichting

Criminele vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven, zitten eerst hun straf uit in de Penitentiaire Inrichting en vertrekken waar mogelijk aansluitend op hun straf uit Nederland. Zij staan bekend als Vreemdelingen in Strafrecht (VRIS).

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met oktober 2023
Zelfstandig vertrek 60 70 90 110 90 110
Gedwongen vertrek 830 870 540 630 620 610
Zelfstandig vertrek zonder toezicht 250 250 320 300 270 230
Totaal 1.140 1.190 950 1040 970 950

NB: In vertrek uit bewaring en vertrek uit de Penitentiaire Inrichting zitten dubbelingen. Die worden veroorzaakt door vreemdelingen die na hun detentie nog korte tijd in bewaring hebben gezeten voordat ze zijn uitgestroomd.

Laissez-passers

Om terug te kunnen keren, is nodig dat vreemdelingen toegang krijgen tot het land van herkomst. Vreemdelingen die niet meer beschikken over de juiste documenten kunnen, eventueel met ondersteuning van de DT&V, (vervangende) reisdocumenten aanvragen bij hun diplomatieke vertegenwoordiging in de vorm van een laissez-passer-aanvraag. Wanneer het de vreemdeling niet zelf lukt een vervangend reisdocument te krijgen, kunnen zij de DT&V vragen hierbij te bemiddelen.

Nationaliteitsvaststelling: Het komt voor dat vreemdelingen niet meewerken aan de identiteits- en nationaliteitsvaststelling die nodig is voor afgifte van een laissez-passer. Voor die vreemdelingen vraagt de DT&V het vermoedelijke land van herkomst de nationaliteit vast te stellen. Als het herkomstland de nationaliteit vaststelt, betekent dit in de regel dat het land zich ook bereid verklaart een vervangend reisdocument te verstrekken. Onder meer vanwege de beperkte geldigheid doet DT&V het verzoek daarna, wanneer de vlucht is gepland.

Zie voor gespecificeerde cijfers de open data.

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met oktober 2023
Ingediende verzoeken 3280 3140 2020 1960 1850 1710
Ingetrokken verzoeken 1960 1780 1000 720 1020 690
Nationaliteit vastgesteld 1840 1750 1280 760 760 730

N.B. Ingetrokken verzoeken en vastgestelde nationaliteiten kunnen betrekking hebben op verzoeken die zijn ingediend in het voorgaande jaar.

Geboekte vluchten

DT&V boekt de vliegtickets voor ruim de helft van de vreemdelingen die zelfstandig vertrekken en alle vreemdelingen die gedwongen vertrekken (o.a. Dublinclaimanten). Veel voorkomende redenen voor annulering zijn dat de vreemdeling niet meer beschikbaar is of er geen reisdocumenten kunnen worden verkregen. Ook komt het voor dat de vreemdeling een nieuwe procedure is gestart en de uitkomst in Nederland af mag wachten, of dat er een rechterlijke uitspraak is die gedwongen vertrek verhindert.

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met oktober 2023
Geannuleerde vluchten 3260 4070 2290 3100 2550 2260
Niet-geannuleerde vluchten 3410 3810 2130 1870 2230 2750
Totaal aantal geboekte vluchten 6670 7880 4430 4970 4780 5010

Meer informatie

Zie voor actuele gegevens:

Vragen? Kijk verder op www.dtenv.nl of mail naar info@dtv.minvenj.nl