Instroom- en vertrekcijfers

Hierbij actuele cijfers van de DT&V, afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond om te voorkomen dat herleiding tot een specifieke vreemdeling mogelijk is. Vanwege de afronding kunnen bij de optelling afwijkingen ontstaan ten opzichte van het jaartotaal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een lijst van minder voorkomende nationaliteiten. 

Instroom

De instroom bestaat grotendeels uit overdrachtsdossiers van ketenpartners. DT&V krijgt de meeste dossiers vanuit de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit gaat vooral om vreemdelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen. Daarnaast komt het voor dat de Politie (Nationale Politie of NP), de Zeehavenpolitie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) vreemdelingen aantreffen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Ook hun dossiers worden in de regel aan de DT&V overgedragen.

In de categorie 'Overige' vallen dossiers die DT&V zelf opvoert. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een vreemdeling zelf de DT&V verzoekt om bemiddeling bij terugkeer. 

Instroom

Instroom
InstroomINDNPKMarOverige
2020978023507201820
2021920023208801440
2022659024508402740
20231167027409402320
tot en met januari 202492029090210
DT&V Brontabel als csv (172 bytes)

Hier staan de meest voorkomende (vermoedelijke) nationaliteiten van de vreemdelingen die instromen bij DT&V.

2020 2021 2022 2023 2024
1 Nigeriaanse Nigeriaanse Marokkaanse Marokkaanse Algerijnse
2 Marokkaanse Marokkaanse Syrische Algerijnse Syrische
3 Algerijnse Iraanse Nigeriaanse Syrische Marokkaanse
4 Syrische Algerijnse Algerijnse Nigeriaanse Moldavische
5 Iraanse Syrische Oekraïense Moldavische Turkse

Vertrek

Als een vreemdeling zonder recht op verblijf Nederland uit eigen beweging verlaat, geholpen door IOM, een ngo of de DT&V, staat dit bekend als zelfstandig vertrek of vrijwillig vertrek. De KMar maakt een vertrekbericht op nadat zij de grens zijn gepasseerd. Het merendeel van de vreemdelingen die aantoonbaar vertrekken, doet dit zelfstandig. Bij een deel van de vertrekkende vreemdelingen is sprake van gedwongen vertrek. Zij worden vanuit het detentiecentrum of de penitentiaire inrichting naar het vliegtuig gebracht. Het is mogelijk dat escorts van de Koninklijke Marechaussee meevliegen met de vreemdeling. Dit is in een beperkt aantal zaken nodig. 

Zelfstandig vertrek zonder toezicht is ook wel bekend als 'vertrokken met onbekende bestemming'. In dat geval heeft de vreemdeling zich heeft onttrokken aan het zicht van de overheid. DT&V weet dan niet waar de vreemdeling is en het vertrekproces kan geen doorgang vinden. Van deze personen is niet vast te stellen of zij Nederland hebben verlaten of de illegaliteit zijn ingegaan.

Vertrek

Vertrek
VertrekZelfstandig vertrekGedwongenZelfstandig zonder toezicht
2020263016506880
2021210016305600
2022245018504310
2023338023604950
tot en met januari 2024230200460
DT&V Brontabel als csv (189 bytes)

Bij de vreemdelingen die zijn vertrokken uit Nederland, komen onderstaande nationaliteiten het meest voor. Het gaat hier zowel om aantoonbaar als niet-aantoonbaar vertrek.

2020 2021 2022 2023 2024
1 Nigeriaanse Marokkaanse Marokkaanse Algerijnse Marokkaanse
2 Marokkaanse Algerijnse Algerijnse Marokkaanse Algerijnse
3 Algerijnse Nigeriaanse Nigeriaanse Nigeriaanse Syrische
4 Syrische Albanese Syrische Syrische Nigeriaanse
5 Iraakse Syrische Oekraïense Moldavische Tunesische

Bestemming bij aantoonbaar vertrek (zelfstandig en gedwongen)

De meeste vreemdelingen die onder toezicht van de overheid vertrekken, gaan terug naar het land van herkomst. Een ander deel vertrekt naar een andere EU-lidstaat waar zij eerder asiel hebben aangevraagd. Een kleine groep reist naar een ander land waar zij langdurig kunnen verblijven.

2020 2021 2022 2023 tot en met januari 2024
Land van herkomst 2740 2620 2750 3630 250
Dublin-lidstaat 1.280 850 970 1520 140
Ander land    250 260 580 590 40
Totaal  4280 3730 4300 5730 430

N.B. In verband met een correctie in de onderverdeling van vertrek naar een Dublin-lidstaat of ander land kunnen de in de periode augustus 2022 tot en met maart 2023 getoonde cijfers afwijken van de nu getoonde cijfers over het uitstroomjaar 2022. De uitstroomtotalen klopten wel.

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek wordt geboden in de vorm van basisvertrekondersteuning en herintegratieondersteuning. Beide worden geboden door IOM. Daarnaast zijn er ngo’s die herintegratieondersteuning aanbieden. Zij krijgen hiervoor subsidie van DT&V.
Ook vanuit de Europese organisatie Frontex wordt terugkeerondersteuning aangeboden (Joint Reintegration Services). Op dit moment is de terugkeer via Frontex nog beperkt. Dit is daarom niet in de cijfers meegenomen.

2018 2019 2020 2021 2022
Basisvertrekondersteuning IOM 2150 3040 1820 1502 1514
Herintegratieondersteuning IOM 630 601 844
Herintegratieondersteuning OZV-projecten (ngo's) 100 130 120

Laissez-passers

Om terug te kunnen keren, is nodig dat vreemdelingen toegang krijgen tot het land van herkomst. Vreemdelingen die niet meer beschikken over de juiste documenten kunnen, eventueel met ondersteuning van de DT&V, (vervangende) reisdocumenten aanvragen bij hun diplomatieke vertegenwoordiging in de vorm van een laissez-passer-aanvraag. Wanneer het de vreemdeling niet zelf lukt een vervangend reisdocument te krijgen, kunnen zij de DT&V vragen hierbij te bemiddelen.

Nationaliteitsvaststelling: Het komt voor dat vreemdelingen niet meewerken aan de identiteits- en nationaliteitsvaststelling die nodig is voor afgifte van een laissez-passer. Voor die vreemdelingen vraagt de DT&V het vermoedelijke land van herkomst de nationaliteit vast te stellen. Als het herkomstland de nationaliteit vaststelt, betekent dit in de regel dat het land zich ook bereid verklaart een vervangend reisdocument te verstrekken. Onder meer vanwege de beperkte geldigheid doet DT&V het verzoek daarna, wanneer de vlucht is gepland.

Zie voor gespecificeerde cijfers de open data.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 tot en met januari 2024
Ingediende verzoeken 3280 3140 2020 1960 1850 2020 160
Ingetrokken verzoeken 1960 1780 1000 720 1020 970 360
Nationaliteit vastgesteld 1840 1750 1280 760 760 960 90

N.B. Ingetrokken verzoeken en vastgestelde nationaliteiten kunnen betrekking hebben op verzoeken die zijn ingediend in het voorgaande jaar.

Geboekte vluchten

DT&V boekt de vliegtickets voor ruim de helft van de vreemdelingen die zelfstandig vertrekken en alle vreemdelingen die gedwongen vertrekken (o.a. Dublinclaimanten). Veel voorkomende redenen voor annulering zijn dat de vreemdeling niet meer beschikbaar is of er geen reisdocumenten kunnen worden verkregen. Ook komt het voor dat de vreemdeling een nieuwe procedure is gestart en de uitkomst in Nederland af mag wachten, of dat er een rechterlijke uitspraak is die gedwongen vertrek verhindert.

2020 2021 2022 2023 tot en met januari 2024
Geannuleerde vluchten 2290 3100 2550 2710 240
Niet-geannuleerde vluchten 2130 1870 2230 3210 240
Totaal aantal geboekte vluchten 4430 4970 4780 5920 480

Inbewaringstellingen

Uitgeprocedeerde vreemdelingen die niet meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst of overdracht aan een ander EU-land kunnen in bewaring gesteld worden, als uiterste middel om hen beschikbaar te houden voor vertrek.Daarnaast kan de KMar vreemdelingen zonder recht op verblijf aan de grens in bewaring stellen.

2020 2021 2022 2023 tot en met januari 2024
Artikel 59 (onrechtmatig in Nederland) 2320 2880 2580 3190 310
Artikel 6 (grensdetentie)    230 310 340 520 30
Totaal   2550 3190 2920 3710 330

Vertrek vanuit bewaring

Een deel van de vreemdelingen die in bewaring zijn gesteld, verlaat het land daadwerkelijk vanuit het detentiecentrum. Een ander deel komt vrij. Dit gebeurt als er geen zicht meer bestaat op vertrek, bijvoorbeeld omdat de betrokken autoriteiten geen reisdocumenten afgeven. Ook is het mogelijk dat de vreemdeling een nieuwe juridische procedure is gestart die in Nederland afgewacht mag worden. Verder kan het beleid zijn gewijzigd waardoor gedwongen vertrek niet meer aan de orde is. Zie ook de ‘stoplichten’ in de infographic over het terugkeerproces.

2020 2021 2022 2023 tot en met januari 2024
Zelfstandig vertrek   380

420

170 250 20
Gedwongen vertrek 1170 1070 1300 1720 160
Zelfstandig vertrek zonder toezicht    710 730 620 690 60
Totaal 2260 2220 2090 2660 230

Vertrek uit de Penitentiaire Inrichting

Criminele vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven, zitten eerst hun straf uit in de Penitentiaire Inrichting en vertrekken waar mogelijk aansluitend op hun straf uit Nederland. Zij staan bekend als Vreemdelingen in Strafrecht (VRIS).

2020 2021 2022 2023 tot en met januari 2024
Zelfstandig vertrek 90 110 90 120 10
Gedwongen vertrek 540 630 620 710 50
Zelfstandig vertrek zonder toezicht 320 300 270 290 20
Totaal 950 1040 970 1130 80

NB: In vertrek uit bewaring en vertrek uit de Penitentiaire Inrichting zitten dubbelingen. Die worden veroorzaakt door vreemdelingen die na hun detentie nog korte tijd in bewaring hebben gezeten voordat ze zijn uitgestroomd.

Meer informatie

Zie voor actuele gegevens:

Vragen? Kijk verder op www.dtenv.nl of mail naar info@dtv.minvenj.nl