Asielaanvraag vanuit de col

Als een vreemdeling zich meldt bij een aanmeldcentrum met het verzoek een asielaanvraag in te dienen, wordt deze vreemdeling opgevangen in de centrale ontvangstlocatie (col)
 

De aanmeldfase, die minimaal drie dagen duurt, bestaat uit de volgende stappen:

  • AVIM: Identificatie en registratie, ondertekenen asielaanvraag 
  • KMar: Controle van documenten/gegevensdragers
  • IND: Invullen aanmeldformulier, screening, aanmeldgehoor
  • GezondheidsZorg Asielzoekers: medische check

Het aanmeldgehoor in de aanmeldfase is vooral gericht op feitelijke vragen over identiteit, herkomst en reisroute. Daarnaast wordt met het oog op de planning van de procedure gevraagd naar een korte opgave van de asielmotieven.

Rust- en voorbereidingstermijn

Na de aanmeldfase wordt de vreemdeling doorgaans in een procesopvanglocatie (pol) geplaatst, afhankelijk van het te volgen spoor. Deze locaties zijn gelegen in de omgeving van de aanmeldcentra. Voorafgaande aan de algemene asielprocedure wordt in beginsel een rust- en voorbereidingstermijn van minimaal zes dagen gegund, al kan hier ook om bepaalde redenen van worden afgezien. Iedere vreemdeling die dit wil, krijgt een medisch advies gericht op de vraag of er belemmeringen bestaan om de vreemdeling te horen. Daarnaast geeft VluchtelingenWerk algemene voorlichting en bereidt de advocaat de vreemdeling inhoudelijk voor op zijn procedure.

Doelgroepbeslissing door de Regietafel

De Regietafel is onderdeel van het nieuwe identificatie- en registratieproces (I&R) van asielzoekers. De Regietafel is voortgekomen uit het Programma Flexibilisering Asielketen, met als doel te komen tot een flexibeler asielstelsel in Nederland, dat kan inspelen op grote veranderingen in de instroom van asielzoekers. Aan de Regietafel toetsen ketenpartners vóórdat de asielaanvraag wordt behandeld of de identificatie en registratie van asielzoekers op dossierniveau voldoende zijn afgerond en welke maatregelen eventueel nog moeten worden genomen om het dossier te completeren voordat het de behandelfase ingaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijke uitkomst van de asielaanvraag. Wanneer de kans op een asielvergunning laag wordt ingeschat, kijkt de DT&V wat er nu gedaan kan worden om de kans op terugkeer later te vergroten en of er gebruik gemaakt kan worden van een unieke terugkeermogelijkheid, bijvoorbeeld in verband met de geldigheid van reisdocumenten. 

De Regietafel wordt bemenst door medewerkers van IND, AVIM, DT&V, COA en een onafhankelijke secretaris en voorzitter. Overige ketenpartners zijn op afroep beschikbaar of bereikbaar, denk aan KMar, NIDOS en de Officier van Justitie. De kernspelers van de Regietafel vormen een ‘linking pin’ naar ketenpartners en gremia in de tweede ring. Zo is AVIM de linking pin naar Politie (zoals ‘blauw’, Dienst Regionale Informatie Organisatie, Contra-terrorisme, Extremisme en Radicalisering, Openbaar Ministerie), COA naar het amv-team en de IND naar NIDOS.

De Regietafel neemt na afname van het aanmeldgehoor een doelgroepbeslissing, waarmee wordt bepaald binnen welke termijn de zaak inplanbaar is. Ook het sporenbeleid van de IND speelt hierbij een rol. De Regietafel zorgt zo voor een inhoudelijk en logistiek effectieve aanpak op doelgroepniveau, onder andere op basis van complexiteit en prioriteit.