Procesopvanglocatie (pol) en centrale ontvangstlocatie (col)

Indien een vreemdeling zich meldt bij een aanmeldcentrum (ac) van de IND met het verzoek een asielaanvraag in te dienen, wordt hij opgevangen in de centrale ontvangstlocatie (col). Nadat de vreemdeling op de col is geïdentificeerd en geregistreerd en is gescreend op tbc, volgt plaatsing in een procesopvanglocatie (pol).

Daar verblijven asielzoekers gedurende hun rust- en voorbereidingstermijn (rvt-fase) en de behandeling van de algemene asielprocedure (de AA-fase). De asielzoeker verblijft op een pol in de buurt van het IND-kantoor dat zijn asielaanvraag gaat behandelen.

Voor Dublinclaimanten geldt een aangepast logistiek proces. Zij stromen na aankomst in de col direct door naar een regulier asielzoekerscentrum (azc). Voor asielzoekers in spoor 2 (afkomstig uit een veilig land van herkomst of die reeds bescherming genieten in een andere EU-lidstaat) geldt een versoberd opvangregime. Zij blijven zoveel mogelijk op de afgeschermde delen van de opvanglocaties van Ter Apel en Budel, waar in ketenbreed verband aan een snelle terugkeer wordt gewerkt.

N.B. Het kan voorkomen dat de IND de instroom van asielaanvragen tijdelijk niet kan verwerken binnen de vastgestelde termijnen. Hierdoor kan de verblijfsduur in de pol oplopen tot boven de afgesproken vier weken. Om de pol te ontlasten kunnen er zgn. pre-procesopvanglocaties worden geopend of pre-polplekken worden gemaakt in een asielzoekerscentrum.